กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิตของโรงเรียนโรงเรียนดรุโณทัย จังหวัดตรัง (วันที่ 13 – 14 ต.ค. 59)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนดรุโณทัย จังหวัดตรัง  โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 14 ตุลาคม 2559 มีระยะเวลา 2 วัน 1 คืน เริ่มด้วยการรับขวัญชาวค่ายอย่างอบอุ่น ในครั้งนี้ สมาชิกค่ายฯ ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ และฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมปฏิบัติการ “จุลินทรีย์ก้นครัว” และ “รู้จักตัวเรา” ปิดท้ายด้วยกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง “แรงและการเคลื่อนที่” ทั้งได้เปิดประสบการณ์ด้านดาราศาสตร์ ด้วยการชมการแสดงท้องฟ้าจำลองในระบบดิจิตอล และตั้งกล้องดูดาวบนท้องฟ้าจริง เป็นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการค่าย และฝึกการทำงานร่วมกัน ชมภาพกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต โรงเรียนดรุโณทัย จังหวัดตรัง