กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ณ โรงเรียนวัดบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (22 พ.ย. 59)

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายในการปรับลดเวลาเรียน เพื่อลดระยะเวลาเรียนภาควิชาการลง โดยไม่กระทบเนื้อหาหลัก และครูปรับการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมโดยเพิ่มเวลาและโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ในช่วงเวลาหลังเลิกเรียน และให้ผู้เรียนทำกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ นอกห้องเรียนอย่างหลากหลาย เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ทุกด้านในรูปแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. ได้จัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกเวลาเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ได้มีการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ทั้งการชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ การแสดง Science Show และกิจกรรมปฏิบัติการเชิงสร้างสรรค์ ที่เด็ก ๆ สามารถลงมือทำการทดลองได้ด้วยตนเอง ได้แก่ เกมเสื้อของสัตว์ เกมแรงโน้มถ่วงของโลก ระบบสุริยะ และของเล่นชวนคิด ชมภาพกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โรงเรียนวัดบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559