กิจกรรม “วิทยาศาสตร์เคลื่อนที่สู่ชุมชน” ณ โรงเรียนวัดสุวรรณาราม จังหวัดนครปฐม (24 พ.ย. 59)

 

เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเน้นการเชื่อมโยงระหว่างชุมชนและภาคีเครือข่ายอื่น ดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. จัดกิจกรรม “วิทยาศาสตร์เคลื่อนที่สู่ชุมชน” ซึ่งเป็นการนำกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ไปให้บริการสำหรับนักเรียนในชุมชน โดยเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ได้เดินทางไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ โรงเรียนวัดสุวรรณาราม จังหวัดนครปฐม ได้มีการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ทั้งการชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ฯ และกิจกรรมปฏิบัติการเชิงที่สามารถทดลองได้ด้วยตนเอง ได้แก่ พืชเพื่อชีวิต ของเล่นชวนคิด แผนที่ดาว ระบบสุริยะ และเกมเสื้อของสัตว์ ชมภาพกิจกรรม “วิทยาศาสตร์เคลื่อที่สู่ชุมชน” ณ โรงเรียนวัดสุวรรณาราม จังหวัดนครปฐม