ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน (นายสุวิทย์ แจ้งเพชร)

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน (นายสุวิทย์ แจ้งเพชร)