เอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) นิทรรศการ Space and Time

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) รายการค่าใช้จ่ายจัดนิทรรศการ Space and Time ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เอกมัย ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

ดาวน์เอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์