ประกวดราคาจ้างรายการค่าใช้จ่ายจัดนิทรรศการ Space and Time

ด้วย สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างรายการค่าใช้จ่ายจัดนิทรรศการ Space and Time ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เอกมัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e – bidding) ราคากลางในการประกวดราคาครั้งนี้ทั้งสิ้น 5000000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

เอกสารประกาศราคานิทรรศการ Space and Time
ขอบเขตของงานนิทรรศการ Space and Time
ราคากลางนิทรรศการ Space and Time