การว่าจ้างรายการค่าจ้างออกแบบซ่อมแซมอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 2) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เอกมัย

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา มีความประสงค์จะจ้าง รายการค่าจ้างรายการค่าจ้างออกแบบซ่อมแซมอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 2) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เอกมัย ภายในวงเงิน 2,860,000 บาท (สองล้านแปดแสนหกหมืนบาทถ้วน) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดเอกสารการว่าจ้างรายการค่าจ้างออกแบบซ่อมแซมอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 2)