ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ประกาศราคากลาง ซื้อหลอดสำหรับเครื่องฉายดาวระบบดิจิตอล ภายในห้องท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ จำนวน 5 หลอด

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ประกาศราคากลาง ซื้อหลอดสำหรับเครื่องฉายดาวระบบดิจิตอล ภายในห้องท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ จำนวน 5 หลอด