นิทรรศการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดแสดงนิทรรศการนิทรรศการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ บริเวณชั้น 2 อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 2) ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2559 เป็นต้นมา เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงมีต่อศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

แบ่งการจัดแสดงเนื้อหาเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย

  • ภาพประวัติและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จเยือนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
  • ภาพและแบบจำลองอธิบายโครงการพระราชดำริและพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ
  • วีดีทัศน์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ด้วยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

ร่วมประเมินการให้บริการนิทรรศการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารำลึกในพระมหากรุณาธิคุณได้ที่ http://gg.gg/King9T