ประกาศวิจารณ์ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่ารถโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ระหว่างวันที่ 27กันยายน 2561 – 1 ตุลาคม 2561

สำนักปลัดงานกระทรวงศึกษาธิการ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่ารถโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e – bidding)

เสนอแนะวิจารณ์ได้ที่ surasaksci@sci-educ.nfe.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2561 – 1 ตุลาคม 2561 สามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายบริหารงานพัสดุ โทร 0 2712 4259 ต่อ 1023 ,1024 และผู้ประกอบการมีความคิดเห็น สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นจะต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย ดาวน์โหลดร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่ารถโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่งปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี