ประกวดราคาเช่ารถโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน

ประกาศประกวดราคาเช่ารถโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน วันที่ดาวน์โหลดเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 3 -11 ตุลาคม 2561 วันที่เสนอราคา  12 ตุลาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. วันที่ประกาศ  19 ตุลาคม 2561

ดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาเช่ารถโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน
ขอบเขตของงาน
เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศ