ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. มีความประสงค์จะจ้างออกแบบเพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 2)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. มีความประสงค์จะจ้างออกแบบเพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 2) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยมีกำหนด ดังนี้ 1. รับเอกสารประกาศเชิญชวนทั่วไป ตั้งแต่วันที่  8 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 08.30 ถึงเวลา  16.30 น.  (วันเวลาราชการ) 2. กำหนดยื่นซองข้อเสนอ วันที่  1 มีนาคม 2562 และ 3. กำหนดเปิดซองข้อเสนอ วันที่ 5 มีนาคม 2562 สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 -712 4259 ต่อ 1023

เอกสารจ้างออกแบบเพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 2) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ประกาศเชิญชวนทั่วไปและเอกสารแนบประกาศ
ราคากลาง
ร่างขอบเขตงาน