กิจกรรมวิทยาศาสตร์เสริมการเรียนรู้แนวบูรณาการ (วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม) สำหรับเด็กปฐมวัย ชุด แสง เรื่อง “สายรุ้งล่องหน”

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. โดยกลุ่มวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ส่วนพิพิธภัณฑ์ ได้จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เสริมการเรียนรู้แนวบูรณาการ (วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม) สำหรับเด็กปฐมวัย ชุด แสง เรื่อง สายรุ้งล่องหน” โดยเป็นกิจกรรมการแสดง ประกอบด้วยการแสดงละครหุ่น ผสมสื่อมัลติมีเดีย และเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมปฏิบัติการในฐานพร้อมบทปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของ แสง

กิจกรรมวิทยาศาสตร์เสริมการเรียนรู้แนวบูรณาการฯ สำหรับเด็กปฐมวัย ชุด แสง เรื่อง สายรุ้งล่องหน” เป็นกิจกรรมสำหรับสถานศึกษาเท่านั้น ซึ่งจัดกิจกรรมระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 2562 เหมาะสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 สามารถให้บริการจำนวน90 คน /รอบ (ใช้เวลาทำกิจกรรมรอบละ 2 ชั่วโมง) ให้บริการวันละ 2 รอบ (รอบเช้า 10:00 – 12:00 น. และรอบบ่าย 12:30 – 14:30 น.) จัดกิจกรรมฯ ณ นิทรรศการเมืองเด็ก ชั้น 6 อาคาร 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

ขอเชิญครู  อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจนำนักเรียนของท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ติดต่อจองกิจกรรมหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ห้องประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2391 0544 และ 0 2392 1773 (ในวันและเวลาราชการ) ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารกิจกรรมวิทยาศาสตร์เสริมการเรียนรู้แนวบูรณาการ (วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม) สำหรับเด็กปฐมวัย ชุด แสง เรื่อง “สายรุ้งล่องหน”