ศว. นำทีมชนะเลิศการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ ออกรายการ “สายใย กศน.”

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นำคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยม (ศึกษาศาสตร์) จังหวัดขอนแก่น ทีมชนะเลิศการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในหัวข้อเรื่อง “มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์” เข้าร่วมบันทึกเทปในรายการ สายใย กศน. เพื่อให้สัมภาษณ์และออกอากาศในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ชมภาพ ศว. นำทีมชนะเลิศการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ ออกรายการ “สายใย กศน.”