ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ร่วมกิจกรรม “ศ.ค.ส.ศึกษาธิการส่งความสุข” ปันสุขสู่น้อง ปีที่ 2

นางกาญจนา สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา มอบหมายให้ผู้แทนหน่วยงาน ร่วมกิจกรรม “ศ.ค.ส.ศึกษาธิการส่งความสุข” ปันสุขสู่น้อง ปีที่ 2  โดยสำนักงาน กศน.ได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ส่งต่อความรัก แบ่งปันความสุข จากพี่สู่น้องในพื้นที่ชายขอบและทุรกันดารห่างไกลทั่วประเทศ ในช่วงเทศกาลแห่งความสุขวันเด็กแห่งชาติ และต้อนรับปีใหม่ 2564 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563  ณ ลานหลังองค์พระพุทธรูป กระทรวงศึกษาธิการ