ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค. 63 – 4 ม.ค. 64

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่ใกล้เคียงที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุมสถานการณ์และจำกัดการแพร่ระบาด ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จึงขอปิดให้บริการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค. 63 – 4 ม.ค. 64 จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน