นิทรรศการดิจิทัลและจักรกลแห่งการเรียนรู้ (Digital and Machine Learning)

ห้องนิทรรศการดิจิทัลและจักรกลแห่งการเรียนรู้ (Digital and Machine Learning) นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ในแง่มุมต่าง ๆ ที่กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญกับการดำรงชีวิตของเราผ่านเนื้อหานิทรรศการและกิจกรรมวิทยาการคำนวณ (Computer Science) เพื่อเตรียมความพร้อมคนทุกช่วงวัย สู่ศตวรรษที่ 21