ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนแสงหิรัญ

ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนแสงหิรัญ เดินทางมาเยี่ยมชมนิทรรศการ เมื่อวันที่ 4 – 5 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

superadmin

8 March 2021

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาให้บริการนอกสถานที่ กิจกรรมปฏิบัติการเรื่อง “รู้จักตัวเรา”

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาให้บริการนอกสถานที่ กิจกรรมปฏิบัติการ เรื่อง “รู้จักตัวเรา” ให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบการทำงานของร่างกาย ทดสอบและประมวลผลสมรรถภาพร่างกายของนักเรียนระดับชั้น ป.1 – ม.6 เมื่อวันที่ 1 – 2 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนเกษมพิทยา กรุงเทพมหานคร ชมภาพศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาให้บริการนอกสถานที่ กิจกรรมปฏิบัติการ เรื่อง “รู้จักตัวเรา”

superadmin

8 March 2021

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรูปแบบการพัฒนาการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้วิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรูปแบบการพัฒนาการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อศึกษาสภาพปัญหา กระบวนการในการพัฒนางาน รวมถึงแนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาและสร้างสรรค์การดำเนินงานนิทรรศการเผยแพร่ความรู้วิทยาศาสตร์ โดยมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งสิ้น 11 แห่ง ร่วมให้ข้อมูลและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนานิทรรศการ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานเป็นอย่างยิ่ง ณ ห้องประชุมนิเชต สุนทรพิทักษ์ ชั้น 10 อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชมภาพศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรูปแบบการพัฒนาการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้วิทยาศาสตร์

superadmin

19 February 2021

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาร่วมหารือ เรื่องความร่วมมือด้านพลังงาน กับ กฟผ.

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นางกาญจนา สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ร่วมหารือเรื่องความร่วมมือด้านพลังงานกับนายโรจน์ยศ มโหธร หัวหน้ากองประกันคุณภาพและพลังงานนิวเคลียร์ พร้อมคณะจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมนิเชต สุนทรพิทักษ์

superadmin

18 February 2021

ประมวลภาพแห่งความประทับใจ Valentine’s WOW ห่างกาย…ไม่ห่างใจ (14 กุมภาพันธ์ 2564)

14 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในวันแห่งความรัก ภายใต้แนวคิด Valentine’s WOW ห่างกาย…ไม่ห่างใจ จัดการแสดงทางท้องฟ้าจำลองรอบพิเศษ สำหรับคู่รัก 50 คู่ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม DIY ให้คู่รักและกลุ่มครอบครัวได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานและกิจกรรมถ่ายภาพในหัวข้อ “เรารักท้องฟ้าจำลอง” เพื่อรับของที่ระลึก บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น ชมภาพแห่งความประทับใจ Valentine’s WOW ห่างกาย…ไม่ห่างใจ (14 กุมภาพันธ์ 2564)

superadmin

15 February 2021

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning

นางกาญจนา สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา มอบหมายผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่ายซึ่งจัดโดยกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน (วนส.) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning สังเคราะห์การดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จของโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย และพัฒนากิจกรรมและนวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ด้วยฐานการวิจัยแบบมีส่วนร่วม เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563  ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี

superadmin

21 December 2020

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่ายการทำงาน Good Partnership จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โดยกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ความมือ ในการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภาคีเครือข่ายการทำงาน Good Partnership จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบชิ้นงานด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 1) จำนวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 และโรงเรียนคลองบางโพธิ์ ระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2563 ณ Fabrication Laboratory บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี ชมภาพศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่ายการทำงาน Good Partnership จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

superadmin

15 December 2020

บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เข้าร่วมโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ผู้แทนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นำโดย ผชช. อภิญญา ซอหะซัน นำคณะบุคคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เข้าร่วมโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ณ บริเวณลานจอดรถ อาคาร สพฐ. 3 กระทรวงศึกษาธิการ

superadmin

7 December 2020

บรรยากาศการชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ Science Film Festival 2020 ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดชุด DVD ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ จากโครงการ Science Film Festival 2020 ให้แก่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล เพื่อฉายในงานวันวิชาการ 100 ปี เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

superadmin

26 November 2020

ภาพกิจกรรมค่ายคนดีมีน้ำใจ 2564

ค่ายคนดีมีน้ำใจ 2564 (17 – 18 พ.ย. 2563) ณ ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) สังกัดศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. ได้รับเกียรติจาก นางตติยา ใจบุญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา เป็นประธานเปิดค่ายฯ ให้โอวาทแก่สมาชิกค่ายคนดีมีน้ำใจ ซึ่งเป็นนักเรียนจิตอาสาจากหลากหลายโรงเรียน คือ โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ธนบุรี โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนโพธิสารพิทยากร โรงเรียนเลิศหล้ากาญจน โรงเรียนวัดอินทร โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนวัดราชบพิธ และโรงเรียนวัดทองธรรมชาติ) พร้อมให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการจัดกิจกรรมค่ายเพื่อให้ความรู้วิทยาศาสตร์แก่น้อง ๆ ในชุมชนต่าง ๆ ย่านคลองสาน ชมภาพกิจกรรมค่ายคนดีมีน้ำใจ 2564

superadmin

23 November 2020

บรรยากาศการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ แบบ New Normal

เมื่อ 11 พ.ย. 63 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ ช่วงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น ในหัวข้อเรื่อง “มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์” โดยจัดการประกวดในรูปแบบ New Normal  ณ ห้องปฏิบัติการนิวเคลียส ชั้น 7 อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท่านสามารถชมภาพบรรยากาศงานได้ที่ บรรยากาศการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ แบบ New Normal

superadmin

12 November 2020

ประมวลภาพการจัดกิจกรรม DIY Challenge ณ ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ (Co – Learning Space)

ตามที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษาทางไกล ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ (Co – Learning Space) โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาได้จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ DIY Challenge สนุกสนานกับสิ่งประดิษฐ์ และของเล่นทางวิทยาศาสตร์อย่างง่าย เรียนรู้ผ่านการทดลองที่สามารถทำได้ด้วยตนเอง มากกว่า 10 กิจกรรม สำหรับประชาชนทั่วไป ทุกวันอังคารตลอดเดือนกันยายน 2563  ที่ผ่านมา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ DSLC ชั้น 3 อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา บัดนี้ การดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้บรรลุผลสำเร็จตามวัตุถุประสงค์เรียบร้อยแล้ว ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ชมภาพกิจกรรม DIY Challenge ณ ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ (Co – Learning Space) ท่านสามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรมของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาได้ที่ www.sciplanet.org และ https://www.facebook.com

superadmin

1 October 2020
1 2 3 25