ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการพื้นที่การเรียนรู้สมัยใหม่ด้านนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในศตวรรษที่ 21 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (20 พฤษภาคม 2567)
ประกาศ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างโครงการพื้นที่การเรียนรู้สมัยใหม่ด้านนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20 พฤษภาคม 2567)
ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพื้นที่การเรียนรู้สมัยใหม่ด้านนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20 พฤษภาคม 2567)
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการพื้นที่การเรียนรู้สมัยใหม่ด้านนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในศตวรรษที่ 21 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (13 พฤษภาคม 2567)
ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพื้นที่การเรียนรู้สมัยใหม่ด้านนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในศตวรรษที่ 21 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13 พฤษภาคม 2567)
ขอบเขตของงาน (Term of Reference TOR) โครงการ “ปรับปรุงสถานที่ให้บริการภายในศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (เอกมัย)” กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ (13 พฤษภาคม 2567)
ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ให้บริการภายในศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (เอกมัย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13 พฤษภาคม 2567)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 5/2567 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ให้บริการภายในศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (เอกมัย) ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13 พฤษภาคม 2567)
Message us