วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเป็นองค์กรที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ด้วยนวัตกรรมที่หลากหลาย บริการครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ

พันธกิจ

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ

2. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ

3. พัฒนาภาคีเครือข่ายการจัดการศึกษา

4. พัฒนาระบบการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

5. พัฒนาองค์กร สถานศึกษา เพื่อเข้าสู่มาตรฐาน

เป้าประสงค์

1. ผู้รับบริการได้รับความรู้เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมีเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ ตลอดจนมีความพึงพอใจในการรับบริการ

2. มีองค์กรภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง

3. มีงานวิจัย หลักสูตร สื่อ นิทรรศการ และรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัยและมีคุณภาพ พร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

4. ชุมชนได้รับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาชุมชน โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

5. มีระบบการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ  ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1820/2557 เรื่อง การจัดแบ่งกลุ่มงานของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

1. เป็นแหล่งบริการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการเรียนรู้รูปแบบพิพิธภัณฑ์การศึกษา เพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึกเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมแก่สังคม

2. ดำเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ธรรมชาติวิทยา สิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ดาราศาสตร์และอวกาศ  แก่นักเรียน  นักศึกษา  และประชาชนทั่วไป

3. ในรูปแบบของการจัดนิทรรศการ กิจกรรมการศึกษา และสื่อการเรียนรู้รูปแบบอื่น ๆ

4. ศึกษา วิจัย พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษาด้านวิชาการวิทยาศาสตร์ และร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย