วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์

ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) จัดกิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนจันทรวิทยา

วิสัยทัศน์

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเป็นองค์กรที่ให้บริการและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ

พันธกิจ

 1. จัดและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
 2. สนับสนุน และพัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เพื่อจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 3. จัดระบบการรับรองผลการเรียนรู้สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่มาใช้บริการ เพื่อประโยชน์ในการนำไปสะสมในระบบธนาคารหน่วยกิตและการเทียบโอน
 4. จัดหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการผลิตสื่อ การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้กับหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 5. สนับสนุนการทำงานวิจัย เพื่อการพัฒนาหลักสูตร สื่อส่งเสริมการเรียนรู้ นิทรรศการ และรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัยและมีคุณภาพ
 6. ส่งเสริม พัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชนโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
 7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการบริการด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีคุณภาพ

เป้าประสงค์

 1. ผู้รับบริการได้รับความรู้เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมีเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ ตลอดจนมีความพึงพอใจในการรับบริการ
 2. มีองค์กรภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
 3. มีงานวิจัย หลักสูตร สื่อ นิทรรศการ และรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัยและมีคุณภาพ
 4. ชุมชนได้รับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาชุมชน โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
 5. มีระบบการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐาน

หน้าที่และความรับผิดชอบตามคำสั่งคำกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ 1/2566 เรื่อง การจัดแบ่งกลุ่มงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้

 1. เป็นแหล่งบริการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการเรียนรู้รูปแบบพิพิธภัณฑ์การศึกษา เพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึกเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 2. ดำเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ธรรมชาติวิทยา สิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์สุขภาพ ดาราศาสตร์และอวกาศ แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในรูปแบบของการจัดนิทรรศการ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้รูปแบบอื่น ๆ
 3. ศึกษา วิจัย พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 4. ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษาด้านวิชาการวิทยาศาสตร์และร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย