วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์

ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) จัดกิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนจันทรวิทยา

วิสัยทัศน์

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเป็นองค์กรที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยนวัตกรรมที่หลากหลาย บริการครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ

พันธกิจ

 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ
 2. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ
 3. พัฒนาภาคีเครือข่ายการจัดการศึกษา
 4. พัฒนาระบบการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
 5. พัฒนาหน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อเข้าสู่มาตรฐาน

เป้าประสงค์

 1. ผู้รับบริการได้รับความรู้เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมีเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ ตลอดจนมีความพึงพอใจในการรับบริการ
 2. มีองค์กรภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
 3. มีงานวิจัย หลักสูตร สื่อ นิทรรศการ และรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัยและมีคุณภาพ
 4. ชุมชนได้รับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาชุมชน โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
 5. มีระบบการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐาน

หน้าที่และความรับผิดชอบตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 2417/2563 เรื่อง การจัดแบ่งกลุ่มงานของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 1. เป็นแหล่งบริการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการเรียนรู้รูปแบบพิพิธภัณฑ์การศึกษา เพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึกเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมแก่สังคม
 2. ดำเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ธรรมชาติวิทยา สิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ดาราศาสตร์และอวกาศแก่นักเรียน  นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในรูปแบบของการจัดนิทรรศการ กิจกรรมการศึกษา และสื่อการเรียนรู้รูปแบบอื่น ๆ
 3. ศึกษา วิจัย พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 4. ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษาด้านวิชาการวิทยาศาสตร์ และร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย