ข้อมูลทั่วไป วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ)

กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมการเรียนรู้และให้บริการการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมและดาราศาสตร์ ในรูปแบบการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการถาวร นิทรรศการเคลื่อนที่ นิทรรศการเสมือนจริง พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ การแสดงทางท้องฟ้าจำลอง กิจกรรมการศึกษาและกิจกรรมปฏิบัติการ

รวมถึงกิจกรรมค่ายและกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม ทั้งโดยมีเป้าหมายคือ เพื่อส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ รวมถึงการปลูกฝั่ง และสร้างแรงบันดาลใจ ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หรือสามารถนำความรู้ ทักษะและประสบการณ์ไปปรับประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต หรือสร้างอาชีพและรายได้

วิสัยทัศน์

“ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเป็นองค์กรที่ให้บริการและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ”

พันธกิจ

 1. การจัด สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 3 รูปแบบ คือ การเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
 2. จัดระบบการรับรองผลการเรียนรู้สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่มาใช้บริการ เพื่อประโยชน์ในการนำไปสะสมในระบบธนาคารหน่วยกิตและการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ 
 3. สนับสนุน และพัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนางานวิชาการ การจัดการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ การจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์ การแสดงทางท้องฟ้าจำลอง การเผยแพร่ความรู้ และการผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 4. จัดหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการผลิตสื่อ การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้กับหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 5. สนับสนุนการทำงานวิจัย เพื่อการพัฒนาหลักสูตร สื่อส่งเสริมการเรียนรู้ รวมถึงนวัตกรรม บริการและรูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลายให้ทันสมัยและมีคุณภาพ
 6. ส่งเสริม พัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชน โดยใช้ความรู้ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการบริการด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีคุณภาพ

เป้าประสงค์

 1. ผู้รับบริการได้รับความรู้เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมีเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ ตลอดจนมีความพึงพอใจในการรับบริการ
 2. มีองค์กรภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
 3. มีงานวิจัย หลักสูตร สื่อ นิทรรศการ และรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัยและมีคุณภาพ
 4. ชุมชนได้รับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาชุมชน โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
 5. มีระบบการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐาน

หน้าที่และความรับผิดชอบตามคำสั่งคำกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ 1/2566 เรื่อง การจัดแบ่งกลุ่มงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้

 1. เป็นแหล่งบริการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการเรียนรู้รูปแบบพิพิธภัณฑ์การศึกษา เพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึกเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 2. ดำเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ธรรมชาติวิทยา สิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์สุขภาพ ดาราศาสตร์และอวกาศ แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในรูปแบบของการจัดนิทรรศการ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้รูปแบบอื่น ๆ
 3. ศึกษา วิจัย พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 4. ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษาด้านวิชาการวิทยาศาสตร์และร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
Message us