ภาพยนตร์เต็มโดมประจำเดือนกันยายน 2566 เรื่อง ขอบฟ้าแห่งใหม่ (New Horizons)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กรมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยส่วนวิชาการ กลุ่มงานท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ เปิดการแสดงทางท้องฟ้าจำลอง ด้วยการบรรยายให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศโดยนักวิชาการ ผ่านเครื่องฉายดาวและสื่อมัลติมีเดีย และจัดแสดงภาพยนตร์เต็มโดม รอบละประมาณ 1 ชั่วโมง ให้บริการผู้ชม 280 คนต่อ 1 รอบการแสดง ร่วมสัมผัสความร้อนแรงของดาวศุกร์ ชมดินสีส้มของดาวอังคาร ในภาพยนตร์เต็มโดม เดือนกันยายน 2566 เรื่อง ขอบฟ้าแห่งใหม่ (New Horizons) ภาพยนตร์ความยาว 23 นาที นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับดาวเคราะห์ที่ชื่อว่า “โลก” ว่าเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวที่เราพบสื่งมีชีวิต แต่เป็นไปได้หรือไม่ที่เราจะอพยพไปอยู่บนดาวเคราะห์ดวงอื่น  ร่วมสัมผัสความร้อนแรงของดาวศุกร์ ชมดินสีส้มของดาวอังคาร ต้านแรงโน้มถ่วงมหาศาลของดาวพฤหัส และตื่นตากับความสวยงามของดาวเสาร์ แล้วลองตัดสินใจว่าดาวเคราะห์ดวงไหนที่เราอยากไปอยู่ พากษ์เสียงภาษาไทยโดย คุณฉันทวิทย์ ธนะเสวี (เต๋อ)

superadmin

1 September 2023

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 วันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กรมส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสริมการให้บริการและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการเรียนรู้รูปแบบพิพิธภัณฑ์ การจัดนิทรรศการ กิจกรรมการศึกษา และสื่อการเรียนรู้รูปแบบอื่น ๆ เพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึกเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม แก่นักเรียน  นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยเมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2525 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” พร้อมกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม เป็น “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี ดังนั้น ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ในฐานะแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้กำหนดจัดโครงการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 ในวันที่ 18-20 สิงหาคม 2566 หัวข้อ “Science Challenge : วิทยาศาสตร์ท้าพิสูจน์” มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน นักศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความรู้ เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีความพึงพอใจในการรับบริการ ได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง ส่งผลให้สามารถนำความรู้และทักษะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ รวมทั้งส่งเสริมให้องค์กรภาคส่วนต่าง […]

superadmin

8 August 2023

รับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขันเครื่องบินเล็กพลังยาง

การแข่งขันเครื่องบินเล็กพลังยาง เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2566 วันที่จัดกิจกรรม            วันที่ 19 สิงหาคม 2566 สถานที่จัดกิจกรรม       ณ สนามฟุตซอล ด้านหน้าอาคาร 5  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 3 รุ่น ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ( ป.3 – ป. 6) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) ดาวน์โหลด กติกาการแข่งขันเครื่องบินเล็กพลังยาง หนังสือเชิญร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 ลงทะเบียนออนไลน์แข่งขันเครื่องบินเล็กพลังยาง https://forms.gle/2GUG9DCR7yd3iCGi7 กติกาเบื้องต้น ต้องเป็นเครื่องบินเล็กพลังยางประเภท Stick ที่สร้างขึ้นจากไม้และกระดาษเป็นวัสดุหลัก โดยปีกและชุดหางของเครื่องบินต้องสร้างขึ้นด้วยไม้แล้วบุด้วยวัสดุประเภทกระดาษเท่านั้น กางปีก (Wing Span) วัดเป็นเส้นตรงจากปลายปีกซ้ายจรดปลายปีกขวา […]

superadmin

5 August 2023

รับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ

การแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2566 วันที่จัดกิจกรรม  วันที่ 18 สิงหาคม 2566  สถานที่จัดกิจกรรม  ณ สนามฟุตซอล ด้านหน้าอาคาร 5 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา แข่งขันประเภทร่อนนาน โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 3 รุ่น ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ( ป.3 – ป. 6) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) ดาวน์โหลด กติกาการแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ หนังสือเชิญร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 ลงทะเบียนออนไลน์แข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ    ลงทะเบียนออนไลน์แข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ กติกาเบื้องต้น กำหนดขนาดของความยาวปีกเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ 20 นิ้ว ในแต่ละทีมจะต้องมีเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือเป็นของตัวเองที่ถูกต้องตามคุณลักษณะที่กำหนดอย่างน้อย 1 ลำ การแต่งกายของผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้แต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบนักเรียน/เครื่องแบบพละศึกษาของโรงเรียนเหมือนกันทุกคน  โดยแต่ละโรงเรียนสามารถส่งทีมเข้าร่วมกิจกรรมได้ระดับละไม่เกิน 3 ทีม กำหนดให้ใช้เครื่องร่อนขนาดความยาวปีก 20 นิ้ว ผลการแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ ระดับประถมศึกษา […]

superadmin

5 August 2023

รับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขันประลองความเร็วแข่งขันเรือ ป๊อป ป๊อป POPPOP BOATRacing 2023 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจําลองกรุงเทพ

รับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขันประลองความเร็วแข่งขันเรือ ป๊อป ป๊อป POPPOP BOATRacing 2023ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจําลองกรุงเทพ กติกาการแข่งขัน รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ – 18 สิงหาคม 2566 หรือสมัคร ณ จุดลงทะเบียนในวันที่ 20 สิงหาคม 2566 ต้องเป็นเรือ POP-POP ที่ผลิตด้วยตนเองไม่จํากัดวัสดุและเชื้อเพลิง (ต้องไม่ก่อให้เกิดอันตราย) ขนาดเรือกว้างยาวไม่เกิน 4″x12″ (รวมทุกส่วน) ไม่จํากัดน้ำหนักและความสูง ควรทําการออกแบบติดตั้งหางเสือของตัวเรือให้พร้อมเข้าแข่งขันเพื่อให้เรือสามารถเดินทางเป็นเส้นตรง ระยะทางสนามแข่งขันความยาว 15 เมตร ศูนย์วิทยาศาสตร์เพืื่อการศึกษาขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด (รอบคัดเลือก-ชิงชนะเลิศ) ในวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 66 เวลา 9.00-16.30 น. ประเภทการแข่งขันแบ่งเป็น 3 ประเภท ระดับประถม ระดับมัธยม ระดับทั่วไป ร่วมสนุกแข่งขันประลองความเร็วชิงเงินรางวัล รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล […]

superadmin

3 August 2023

AC🆚DC สงครามนี้…คุณให้ฝ่ายไหนชนะ?

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอเชิญชม “สงครามกระแสไฟฟ้า The War of Currents: AC vs DC” ร่วมโหวตและแสดงความคิดเห็นคุณให้ฝ่ายไหนชนะ? ระหว่างระบบไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ของนิโคลา เทสลากับระบบไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ของโทมัส อัลวา เอดิสันหรือให้ทั้งคู่เสมอกัน พร้อมเหตุผลผ่านลิงก์ https://forms.gle/oj9xW6opPTSze3gw9 เท่านั้น! เปิดโหวตวันที่ 18-27 กรกฎาคม 2566 ลุ้นรับของรางวัลพิเศษ มอบให้กับผู้ที่โหวตและแสดงความคิดเห็น 5 คนแรก และสุ่มจับรางวัลอีก 15 รางวัล ส่งฟรีให้ถึงบ้าน และสามารถชมเรื่องราวของสงครามกระแสไฟฟ้า AC vs DC แบบเมจิกวิชั่น บรรยากาศสุดคลาสสิก ได้ที่นิทรรศการเมืองไฟฟ้า⚡ชั้น 3 อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 2) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ซื้อบัตรเข้าชมนิทรรศการตามปกติ) ประกาศผลโหวตและผู้ที่ได้รับรางวัลวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ทางเฟซบุ๊ก ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเอกมัย และเว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา sciplanet.org […]

superadmin

18 July 2023

โครงการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เงื่อนไขการสมัคร รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 28 กรกฎาคม 2566 ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการแสดง สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่นี่ https://forms.gle/U6yhVcfZvQajnu7A9 หรือส่งเอกสารและเอกสารประกอบการแสดงที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2392 5951-5 ต่อ 1197 และ 08 9030 6378 (อ. ณัฐวุฒิ) เฉพาะนักศึกษา กศน. โซนกรุงเทพกลาง และโซนกรุงเทพใต้ รวม 19 เขต กำหนดการประกวด วันที่ 5 – 6  สิงหาคม 2566 สอบถามรายละเอียด/ติดต่อผู้ประสานงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2392 5951-5 ต่อ 1197 และ 08 9030 6378 (อ. ณัฐวุฒิ)

superadmin

6 July 2023

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ ปี 2566

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ (กลุ่มโซนกรุงเทพกลางและกลุ่มโซนกรุงเทพใต้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ชิงเงินรางวัลรวม 73,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร โดยทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับพื้นที่จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันการประกวดระดับประเทศ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อีกด้วย  เงื่อนไขการสมัคร สมัครออนไลน์เพียงช่องทางเดียวเท่านั้นทาง https://forms.gle/okkNrikZcfob4Cri6 หรือ t.ly/59dJh ตั้งแต่วันนี้ – 6 กรกฎาคม 2566  หลักฐานการสมัครออนไลน์ ประกอบด้วย สำเนาใบสมัครและไฟล์รายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์ (PDF)  ส่งเล่มรายงานโครงงานละ 3 เล่ม ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ไปที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เลขที่ 928 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กทม. 10110 ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 หากส่งทางไปรษณีย์จะยึดวันประทับตราเป็นหลัก  ทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ […]

superadmin

16 June 2023

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ ปี 2566

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ ปี 2566 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ (โซนกรุงเทพกลาง กรุงเทพใต้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ชิงเงินรางวัลรวม 67,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตรทีมชนะเลิศจะได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดระดับประเทศ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สมัครออนไลน์ได้ทาง t.ly/QMK_ ตั้งแต่วันนี้ – 3 กรกฎาคม 2566 เมื่อสมัครผ่านช่องทางออนไลน์แล้ว ทีมผู้สมัครต้องนำส่งหลักฐานการสมัคร ซึ่งประกอบด้วย ใบสมัคร ชื่อโครงงาน ข้อมูลทีมที่เข้าร่วมโครงการ (นักศึกษา กศน., ครูที่ปรึกษา และสถานศึกษา) ข้อมูลเกี่ยวกับโครงงาน การลงนามรับรองคุณสมบัติจากผู้บริหารสถานศึกษาต้นสังกัด เล่มรายงานโครงงานละ 3 เล่ม โดยส่งเอกสารทั้งหมดมายัง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (เอกมัย) 928 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 เวลา 16.30 น. กำหนดการประกวด ประกาศรายชื่อโครงงาน (รอบคัดกรอง) 7 กรกฎาคม 2566 นำเสนอผลงานและตอบคำถาม 15 กรกฎาคม 2566 ประกาศผลรางวัล 15 กรกฎาคม 2566 สอบถามรายละเอียด/ติดต่อผู้ประสานงานโครงการ: นางสาวจุฬวดี สุทธิประภา โทรศัพท์: 0 2392 5951 – 5 ต่อ 1800 นางสาวนันทิชา ม่วงปาน […]

superadmin

7 June 2023

กิจกรรมพลังงานมันดี ปี 4 (Energy Weekend Season 4)

เรากลับมาแล้ว! กิจกรรมพลังงานมันดี ปี 4 (Energy Weekend Season 4) พาเหรดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า ทั้งการทดลอง เกม การประดิษฐ์ การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ สื่อเผยแพร่และการจัดกิจกรรมพิเศษจากภาคีเครือข่ายด้านพลังงาน เพื่อเติมไฟและจุดประกายการเรียนรู้คู่ความสนุกไปพร้อม ๆ กันได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พบกันในวันเสาร์ที่ 17 และวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566 ระหว่างเวลา 09:00-15:00 น. ณ ลานกิจกรรมชั้น 2 อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 2) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กิจกรรมประกอบด้วย การทดลองผลิตไฟฟ้า ด้วยพลังงานแสง พลังงานน้ำ และพลังงานกล การวัดค่าทางพลังงาน ใช้ energy meter วัดค่ากำลังไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ สนุกกับเกมวงจรไฟฟ้าและเกมต่อจิ๊กซอว์พลังงาน มุมนักประดิษฐ์ มาประดิษฐ์พวงกุญแจ LED และถุงกระดาษรักษ์โลก แล้วนำผลงานกลับบ้านเป็นที่ระลึก เรียนรู้ผ่านนิทรรศการเมืองไฟฟ้าและนิทรรศการความตระหนักรู้ด้านพลังงาน มีของรางวัลรออยู่ด้วยนะ กิจกรรม EN(ER)GY […]

parani ting-in

6 June 2023

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเรือป๊อป ป๊อป (POP POP BOAT)

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ประดิษฐ์เรือป๊อปป๊อปด้วยตนเองเรียนรู้หลักการทำงานของเครื่องยนต์ที่เกิดจากแรงดันไอน้ำขนาดเล็กที่ใช้ในการขับเคลื่อน รวมทั้งการทดลองอย่างสนุกสนานเพื่อสำหรับเตรียมความพร้อมในการแข่งขันประลองความเร็วและชิงเงินรางวัล ในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์เดือนสิงหาคม 2566 ที่จะถึงนี้ รวมทั้งจะได้รับเกียรติบัตรสำหรับผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน กลุ่มเป้าหมาย ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป เปิดรับสมัครจำนวน 2 รุ่น (รุ่นละ 40 คน) รุ่นที่ 1 วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 รุ่นที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2566 วันที่เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2566 วันที่ชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2566 สถานที่จัดกิจกรรม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ค่าลงทะเบียน คนละ 350 บาท หลักฐานการสมัคร สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ ช่องทางการชำระ […]

superadmin

31 May 2023

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ

การเล่นเครื่องร่อนเป็นจุดเริ่มต้นของการแข่งขันเครื่องบินเล็ก โดยเครื่องร่อนสามารถสร้างได้ด้วยตนเองจากวัสดุนานาชนิด เช่น กระดาษ ไม้ โฟม หรือวัสดุผสมอื่นๆ ซึ่งให้ทั้งความสนุกเพลิดเพลิน ได้ความรู้เรื่องอากาศพลศาสตร์ ฟิสิกส์และอากาศยาน ตลอดจนเป็นพื้นฐานอันสำคัญในการพัฒนาสู่การเล่นเครื่องบินเล็กได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องให้ครูและนักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการเล่นเครื่องร่อนก่อนก้าวไปสู่การเล่นเครื่องบินเล็กลักษณะต่างๆ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจึงได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือขึ้นเพื่อเตรียมตัวครูและนักเรียนที่จะเข้าแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 ต่อไป กลุ่มเป้าหมาย ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป จำนวน 40 คน วันที่จัดกิจกรรม วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566 วันที่รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2566 วันที่ชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2566 สถานที่จัดกิจกรรม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ค่าลงทะเบียน คนละ 500 บาท หลักฐานการสมัคร สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ ช่องทางการชำระเงิน ชำระผ่าน […]

superadmin

31 May 2023
1 2 10