ขอเชิญเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก

เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนระดับอนุบาล 2 -3 และระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ได้แสดงออกถึงความสามารถทางวิทยาศาสตร์ และเป็นโอกาสให้โรงเรียนสนับสนุน ส่งเสริมนักเรียนให้รู้จักคิดต้น ทดลอง สามารถแก้ปัญหาร่วมกันเป็นทีมตามหลักการวิทยาศาสตร์ ทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เด็กรักการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. โดยกลุ่มวิทยาศาสตร์ปฐมวัย ส่วนพิพิธภัณฑ์ ได้จัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็กขึ้น โดยแบ่งเป็นระดับอนุบาล 2 -3 และระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็กครั้งนี้ เริ่มเปิดรับโครงงานเข้าร่วมการประกวดฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ปิดรับโครงงานในวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ทั้งนี้ จะแจ้งผลการคัดเลือรอบแรก ระดับละ 10 ทีม ในวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ทั้งนี้ ขอเชิญโรงเรียนให้การสนับสนุนนักเรียนของท่านเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มวิทยาศาสตร์ปฐมวัย โทร. 0 2392 5951 – 5 ต่อ 1601 โทรสาร. 0 2392 0508 ดาวน์โหลดเอกสารประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

9 June 2016

กิจกรรมวิทยาศาสตร์เสริมการเรียนรู้แนวบูรณาการ (วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม) สำหรับเด็กปฐมวัย ชุด อากาศ เรื่อง “สายลมมหัศจรรย์”

เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ตามนโยบายของรัฐบาล ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. โดยกลุ่มวิทยาศาสตร์ปฐมวัย ส่วนพิพิธภัณฑ์ ได้จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เสริมการเรียนรู้แนวบูรณาการ (วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม) สำหรับเด็กปฐมวัย ชุด อากาศ เรื่อง “สายลมมหัศจรรย์” สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมุ่งให้นักเรียนได้เห็น ได้คิด ได้สัมผัส และลงมือปฏิบัติด้วยการเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนรู้หลากหลาย ทั้งสื่อมัลติมีเดีย การทดลอง – สาธิต นำไปสู่ความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และสร้างเสริมเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กิจกรรมวิทยาศาสตร์เสริมการเรียนรู้แนวบูรณาการ (วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม) สำหรับเด็กปฐมวัย ชุด อากาศ เรื่อง “สายลมมหัศจรรย์” เป็นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยการชมการแสดงละครหุ่น ชมสื่อมัลติมีเดีย และทำกิจกรรมในฐานปฏิบัติการ ขอเชิญครู – อาจารย์นำนักเรียนของท่านเข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว โดยจัดกิจกรรมวันละ 2 รอบ จำนวนไม่น้อยกว่า 90 คน/ รอบ ค่าใช้จ่ายคนละ 40 บาท ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง สอบถามรายละเอียดและยืนยันการจองเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ กลุ่มพัฒนาธุรกิจและการตลาด โทร. 0 2392 1773 โทร/โทรสาร. 0 […]

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

2 June 2016

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเรือป๊อบป๊อบ (POP POP Boat)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. กำหนดดารจัดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเรือป๊อป๊อบ (POP POP Boat) สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และผู้สนใจเพื่อเป็นพื้นฐานให้กับผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน “เรือ POP POP” ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติปี 2559 ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ด้านเทอร์โมไดนามิกส์ หลักการขับเคลื่อนของเรือ และการสร้างสรรค์ผลงานอย่างบูรณาการ เพื่อให้ได้เครื่องยนต์ที่สมบูรณ์ และรูปทรงที่เหมาะสมกับการแข่งขันมากที่สุด โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเรือป๊อป๊อบ (POP POP Boat) ดำเนินการโดยกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ส่วนพิพิธภัณฑ์ จัดการอบรม จำนวน 2 รุ่น โดยกำหนดจัดรุ่นที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559 และรุ่นที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการนิวเคลียส ชั้น 7 อาคาร  4  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และผู้สนใจจำนวนรุ่นละ 40 คน ผู้ประสงค์เข้ารับการอบรมในโครงการฯ นี้ สามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมตามขั้นตอน ดังนี้ 1. ดาวน์โหลดใบสมัคร และแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารจากไฟล์ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง 2. นำแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ไปชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขาทั่วประเทศ) ภายในระยะเวลาที่กำหนด เริ่มรับชำระเงินค่าลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ […]

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

28 May 2016

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขัน “เครื่องร่อนพุ่งด้วยมือและเครื่องบินเล็กพลังยาง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขัน “เครื่องร่อนพุ่งด้วยมือและเครื่องบินเล็กพลังยาง” ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ด้านอากาศพลศาสตร์ ฟิสิกส์ และอากาศยาน เหมาะสำหรับนักเรียน ครู อาจารย์ ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือและเครื่องบินเล็กพลังยาง ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2559 ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ทั้งนี้ สำหรับประชาชนทั่วไปที่เข้าอบรม ก็จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเป็นพื้นฐาน และพัฒนาสู่การเล่นเครื่องบินเล็กลักษณะต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องต่อไป  โครงการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขัน “เครื่องร่อนพุ่งด้วยมือและเครื่องบินเล็กพลังยาง” ดำเนินการโดยกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ส่วนพิพิธภัณฑ์ โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ จะจัดในวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 และโครงการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเครื่องบินเล็กพลังยาง จะจัดในวันที่ 24 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง Magnet ชั้น 1 อาคาร  2  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รับสมัครครู อาจารย์ นักเรียน หรือผู้สนใจ จำนวนโครงการละ 70 คน ผู้ประสงค์เข้ารับการอบรมในโครงการฯ นี้ สามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมตามขั้นตอน ดังนี้ 1. ดาวน์โหลดใบสมัคร และแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารจากไฟล์ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง 2. นำแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ไปชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขาทั่วประเทศ) ภายในระยะเวลาที่กำหนด เริ่มรับชำระเงินค่าลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2559 (กรณีมีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้วทางธนาคารจะไม่รับชำระเงิน) 3. จัดส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนมายังกลุ่มพัฒนาธุรกิจและการตลาด ทางโทรสาร 0-2392 0508 และตรวจสอบผลการส่งเอกสารได้ทาง โทร. 02392 […]

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

27 May 2016

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ด้วยแนวคิดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน มีความคิดสร้างสรรค์ และยึดการเรียนที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การเรียนการสอนที่เน้นการฝึกให้เด็กเล็กสามารถนำความรู้ ความคิด และการนำวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา เพื่อให้สามารถเด็ก ๆ สามารถสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองตั้งแต่ปฐมวัยเป็นสิ่งสำคัญ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จึงจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็กขึ้น สำหรับครู-อาจารย์ผู้สอนระดับปฐมวัย (อนุบาล 3 – ประถมศึกษาปีที่ 3) เพื่อให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ นำไปสู่การแนวทางในการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนของตนเองได้พัฒนาและสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีคุณภาพ  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก ดำเนินการโดยกลุ่มวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ส่วนพิพิธภัณฑ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. จัดระหว่างวันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมนิวเคลัยส ชั้น 7 อาคาร  4  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รับสมัครครู-อาจารย์ผู้สอนระดับปฐมวัย (อนุบาล 3 –ประถมศึกษาปีที่ 3) หรือผู้เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนระดับเด็กเล็ก จำนวน 50 คน ค่าลงทะเบียน คนละ 1,200 บาท ผู้สมัครสามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2559 ผู้สนใจเข้ารับการอบรมในโครงการฯ นี้ สามารถสมัครร่วมการอบรมตามขั้นตอน ดังนี้ 1. ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารจากไฟล์ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง 2. นำแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ไปชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขาทั่วประเทศ) ภายในระยะเวลาที่กำหนด เริ่มรับชำระเงินค่าลงทะเบียนตั้งแต่ […]

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

29 April 2016

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Corel Draw for Kids ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีด้านสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทและมีความสำคัญอย่างมาก จนกลายเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิต เราจะเห็นได้ว่าเด็กและเยาวชนมีการเริ่มใช้เทคโนโลยีด้านนี้ ตั้งแต่อายุยังน้อย และโดยส่วนใหญ่จะใช้เพื่อความบันเทิงเท่านั้น เป็นผลให้เด็กและเยาวชนขาดการพัฒนาทักษะด้านอื่นๆ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Corel Draw for Kids สำหรับเยาวชนอายุตั้งแต่ 9-12 ปี โดยจะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 3 – 4 พ.ค. 2559 เพื่อให้เยาวชนสามารถสร้างสรรค์งานด้วยโปรแกรม Corel Draw ได้และเป็นพื้นฐานในการใช้งานโปรแกรมอื่นๆต่อไป ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างจินตนาการในการออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์และเชื่อมโยงกับความรู้ในสาขาวิชาอื่นๆ และยังเป็นการใช้เวลาในช่วงปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์ด้วย โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Corel Draw for Kids ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 4 พ.ค. 2559 ณ ห้องปฏิบัติการ สมาร์ทคลิก ชั้น 4 อาคาร  4  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รับสมัครเยาวชนอายุตั้งแต่ 9-12 ปี จำนวน 20 คน ค่าลงทะเบียน คนละ 1,000 บาท ผู้สมัครสามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 เมษายน 2559เยาวชนที่สนใจเข้ารับการอบรม สามารถสมัครร่วมการอบรมตามขั้นตอน ดังนี้ 1. ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารจากไฟล์ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง  2. นำแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ไปชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขาทั่วประเทศ) ภายในระยะเวลาที่กำหนด เริ่มรับชำระเงินค่าลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม – 15 […]

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

15 March 2016

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์ด้วยวัสดุใกล้ตัว” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ในปัจจุบันโรงเรียนต่างๆ มักประสบปัญหาด้านการขาดแคลนสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าด้วยการขาดแคลนงบประมาณ หรือการชำรุดเสื่อมโทรมไปตามสภาพการใช้งาน ด้วยเหตุนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. จึงจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างสื่อการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ด้วยวัสดุใกล้ตัว” ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ครูผู้สอนสามารถสร้างสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ใช้ได้เอง โดยเลือกใช้วัสดุใกล้ตัว หรือวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น โดยนำความรู้พื้นฐานทางด้านช่าง และการเรียนรู้เรื่องวัสดุและอุปกรณ์มาประกอบกัน ทั้งนี้เปิดรับสมัครครู-อาจารย์ผู้สอนที่สนใจ ซึ่งสามารถสมัครร่วมการอบรมตามขั้นตอน ดังนี้ 1. ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารจากไฟล์ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง 2. นำแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ไปชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขาทั่วประเทศ) ภายในระยะเวลาที่กำหนด เริ่มรับชำระเงินค่าลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม – 15 เมษายน 2559 (กรณีมีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้วทางธนาคารจะไม่รับชำระเงิน) 3. จัดส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนมายังกลุ่มพัฒนาธุรกิจและการตลาด ทางโทรสาร 0-2392 0508 และตรวจสอบผลการส่งเอกสารได้ทาง โทร. 02392 0508 *หมายเหตุ ผู้สมัครที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว ถือว่าท่านได้สิทธิ์ร่วมกิจกรรม และกรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบ ดาวน์โหลดเอกสารโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์ด้วยวัสดุใกล้ตัว” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์ด้วยวัสดุใกล้ตัว” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

25 February 2016

โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ด้วยปัจจุบันแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนเปลี่ยนแปลงไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553  โดยการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน  มีความคิดสร้างสรรค์ การจัดการเรียนการสอนโดยฝึกให้ผู้มีความสามารถและนำความรู้  ความคิดและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา  ประดิษฐ์  คิดค้นผลงานได้ด้วยตนเอง   ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา  สำนักงาน กศน. โดยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จึงได้จัดการอบรมปฏิบัติการ เรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ และมีแนวทางในการนำทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้อย่างถูกต้อง  ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดการพัฒนา  และแสดงความสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ ทั้งนี้เปิดรับสมัครครู-อาจารย์ผู้สอนที่สนใจ ซึ่งสามารถสมัครร่วมการอบรมตามขั้นตอน ดังนี้ 1. ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารจากไฟล์ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง 2. นำแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ไปชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขาทั่วประเทศ) ภายในระยะเวลาที่กำหนด เริ่มรับชำระเงินค่าลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม – 15 เมษายน 2559 (กรณีมีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้วทางธนาคารจะไม่รับชำระเงิน) 3. จัดส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนมายังกลุ่มพัฒนาธุรกิจและการตลาด ทางโทรสาร 0-2392 0508 และตรวจสอบผลการส่งเอกสารได้ทาง โทร. 02392 0508 *หมายเหตุ ผู้สมัครที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว ถือว่าท่านได้สิทธิ์ร่วมกิจกรรม และกรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบ ดาวน์โหลดเอกสารโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

25 February 2016

ค่าย Kids’ Science ณ ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. จัดกิจกรรม ค่าย Kids’ Science ซึ่งดำเนินการจัดกิจกรรมโดยศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร)  หน่วยงานในสังกัดศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เป็นกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนระดับปฐมวัยที่จัดขึ้นในช่วงปิดภาคเรียนระหว่างปีการศึกษา เป็นค่ายกลางวัน 2 วัน ระหว่างวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2559 เพื่อให้เยาวชนในระดับปฐมวัย ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากการปฏิบัติเชิงเล่น และเน้นบูรณาการวิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวัน เป็นการจุดประกายความสนใจใฝ่รู้ในวิชาวิทยาศาสตร์รับสมัครเยาวชนอายุ 5 – 6 ปี จำนวนเพียง 24 คนเท่านั้น  ค่าลงทะเบียนคนละ 1,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป ผู้ปกครองที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) เขตคลองสาน สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2437 2490 และ 08 6014 3925 หรือสมัครที่ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2392 1773 หรือ […]

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

30 January 2016

ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ประจำปี 2559

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการค่าย ได้มีโอกาสฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งฝึกการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น เสริมความสนุกสนานด้วยเกมวิทยาศาสตร์และกิจกรรมนันทนาการ เยาชนจะได้ใช้เวลาช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนอย่างเป็นประโยชน์สูงสุด โดยจัดกิจกรรมค่าย จำนวน 8 ค่าย ทั้งนี้ มีระยะเวลาการจัดกิจกรรม จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม ค่าใช้จ่าย แตกต่างกันไปในแต่ละค่าย ผู้ปกครองสามารถเลือกกิจกรรมค่ายที่มีความเหมาะสมกับเยาวชนของท่าน และดำเนินการสมัครร่วมกิจกรรมตามขั้นตอน ดังนี้ 1. ดาวน์โหลดใบสมัคร และแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารของค่ายที่ท่านต้องการสมัครจาก www.sciplanet.org 2. นำแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ไปชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขาทั่วประเทศ) ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยเริ่มรับชำระเงินค่าลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป (กรณีมีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้วทางธนาคารจะไม่รับชำระเงิน) 3. กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมเตรียมสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน (อย่างใดอย่างหนึ่ง) เพื่อเป็นหลักฐานในการสมัคร 4. จัดส่งใบสมัคร สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน (อย่างใดอย่างหนึ่ง) และหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนมายังกลุ่มพัฒนาธุรกิจและการตลาด ทางโทรสาร 0-2392 0508 หมายเหตุ ผู้สมัครที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว ถือว่าท่านได้สิทธิ์ร่วมกิจกรรม และกรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบ ดาวน์โหลดเอกสารค่าย Robo Club ดาวน์โหลดเอกสารค่าย Robot Start Up ดาวน์โหลดเอกสารค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว ดาวน์โหลดเอกสารค่ายนักดาราศาสตร์น้อย ดาวน์โหลดเอกสารค่ายนักประดิษฐ์ ดาวน์โหลดเอกสารค่ายกีฬาเพื่อสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสารค่าย […]

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

22 January 2016
1 9 10