การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม

กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 20 แห่ง สังกัดสำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินงานจัดโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม ขึ้น เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน พร้อมการปลูกฝังกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับนักศึกษา กศน. มีการจัดประกวด 2 ระดับ คือการประกวดระดับพื้นที่ และการประกวดระดับประเทศ ดังนี้ การประกวดระดับพื้นที่ : ดำเนินการจัดการประกวดฯ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัด 19 แห่ง รับสมัครผู้เข้าแข่งขันจากพื้นที่บริการของแต่ละแห่ง และจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2562 เพื่อคัดเลือกทีมชนะเลิศและทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับประเทศ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (เอกมัย) การประกวดระดับประเทศ : ดำเนินการจัดการประกวดฯ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (เอกมัย) รับสมัครทีมที่ผ่านการคัดเลือกระดับพื้นที่จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัด 19 แห่ง ๆ ละ 2 ทีม รวมจำนวน 38 ทีม เข้าประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562 และนำผลงานและแผงโครงงาน จัดแสดงให้คณะกรรมการตัดสิน ในวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ […]

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

4 April 2019

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเครื่องบินเล็กพลังยาง

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. โดยกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ส่วนพิพิธภัณฑ์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเครื่องบินเล็กพลังยาง เพื่อให้ครู – นักเรียนได้มีความรู้เรื่องอากาศพลศาสตร์ฟิสิกส์ และอากาศยาน และสามารถประดิษฐ์เครื่องบินเล็กพลังยางได้อย่างมีประสิทธิ และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้เข้าแข่งขันเครื่องบินเล็กพลังยาง ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 ด้วย  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเครื่องบินเล็กพลังยาง จัดการอบรมในวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 เปิดรับสมัครครู – นักเรียนเข้าร่วมการอบรม จำนวน 60 คน ค่าลงทะเบียน จำนวน 500 บาท จัดการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการ Magnet ชั้น 1 อาคาร 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอเชิญครู – นักเรียนที่สนใจ สมัครเข้าร่วมการอบรมฯ โดยท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่ ลิ้งค์ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง และดำเนินการสมัครตามขั้นตอนการสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2392 0508 และ 0 2392 1773 ขั้นตอนการสมัคร 1. เลือกดาวน์โหลดเอกสารโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเครื่องบินเล็กพลังยาง จากลิ้งค์ดาวน์โหลดเอกสารที่อยู่ด้านล่างนี้ 2. สั่งพิมพ์เอกสารโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเครื่องบินเล็กพลังยางทุกฉบับ และนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ไปติดต่อชำระเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขาทั่วประเทศ) ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยเริ่มรับชำระเงินค่าลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน – […]

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

30 May 2018

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. โดยกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ส่วนพิพิธภัณฑ์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ เพื่อให้ครู – นักเรียนได้มีความรู้เรื่องอากาศพลศาสตร์ฟิสิกส์ และอากาศยาน และมีความเข้าใจอย่างถูกต้องในการเล่นเครื่องร่อนก่อนพัฒนาสู่การเล่นเครื่องบินเล็กลักษณะต่าง ๆ ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้เข้าแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 ด้วย โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ จัดการอบรมในวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 เปิดรับสมัครครู – นักเรียนเข้าร่วมการอบรม จำนวน 60 คน ค่าลงทะเบียน จำนวน 400 บาท จัดการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการ Magnet ชั้น 1 อาคาร 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอเชิญครู – นักเรียนที่สนใจ สมัครเข้าร่วมการอบรมฯ โดยท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่ ลิ้งค์ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง และดำเนินการสมัครตามขั้นตอนการสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2392 0508 และ 0 2392 1773 ขั้นตอนการสมัคร 1. เลือกดาวน์โหลดเอกสารโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ จากลิ้งค์ดาวน์โหลดเอกสารที่อยู่ด้านล่างนี้ 2. สั่งพิมพ์เอกสารโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือทุกฉบับ และนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ไปติดต่อชำระเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขาทั่วประเทศ) ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยเริ่มรับชำระเงินค่าลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 1 […]

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

28 May 2018

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันการประดิษฐ์เรือป๊อปป๊อป (POP POP Boat)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. โดยกลุ่มธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนพิพิธภัณฑ์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันการประดิษฐ์เรือป๊อปป๊อป (POP POP Boat)  เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ พัฒนาทักษะและกระบวนการคิดเกี่ยวกับงานออกแบบด้านวิทยาศาสตร์ และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้เข้าแข่งขันเรือป๊อปป๊อป (POP POP Boat) ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันการประดิษฐ์เรือป๊อปป๊อป (POP POP Boat) จัดการอบรมจำนวน 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 : วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 และรุ่นที่ 2 : วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561 เป็นโครงการที่เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รับสมัครผู้เข้าอบรม จำนวน 40 คน/รุ่น ค่าลงทะเบียน จำนวน 350 บาท จัดการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 7 อาคาร 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรมฯ โดยท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่ ลิ้งค์ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง และดำเนินการสมัครตามขั้นตอนการสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. […]

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

25 May 2018

เชิญร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. โดยกลุ่มวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ส่วนพิพิธภัณฑ์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กเล็ก ได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ และมีแนวทางในการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาและแสดงความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานได้ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก จะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2561 เหมาะสำหรับครู อาจารย์ ผู้สอนระดับ อนุบาล 3ถึงประถมศึกษาปีที่ 3 เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรม จำนวน 50 คน ค่าลงทะเบียน 1,200 บาท ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมฯ ครั้งนี้ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่ลิ้งค์ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง และปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัคร ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2392 0508 และ 0 2392 1773 (ในวันและเวลาราชการ) ขั้นตอนการสมัคร ดาวน์โหลดเอกสาร ใบสมัคร และแบบฟอร์มการลงทะเบียนฯ ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็กจากลิ้งค์ดาวน์โหลดเอกสาร นำแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ของโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ไปติดต่อชำระเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขาทั่วประเทศ) ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็กเริ่มรับชำระเงินค่าลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 15 พฤษภาคม –19 มิถุนายน 2561 (ในกรณีมีผู้สมัครเข้าอบรมครบตามจำนวนที่กำหนด ก่อนถึงวันปิดรับสมัคร ธนาคารจะไม่รับชำระเงิน) กรอกรายละเอียดลงในใบสมัครให้ครบถ้วน จัดส่งเอกสารใบสมัคร พร้อมด้วยหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนฯ […]

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

19 April 2018

เชิญร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์และสะเต็มศึกษาด้วยวัสดุใกล้ตัว และการสืบเสาะความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. โดยกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนพิพิธภัณฑ์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ ครั้งนี้ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 โครงการ คือ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์และสะเต็มศึกษาด้วยวัสดุใกล้ตัว จัดระหว่างวันที่ 21 – 22 เม.ย. 2561 เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน และครูผู้สอนสามารถสร้างสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง โดยใช้วัสดุใกล้ตัวหรือวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตน โดยนำความรู้พื้นฐานด้านช่างและด้านวัสดุอุปกรณ์มาประกอบกัน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบเสาะความรู้ทางวิทยาศาสตร์ จัดระหว่างวันที่ 28 – 29 เม.ย. 2561 เพื่อให้ครูผู้สอนมีความเข้าใจและมีแนวทางในการนำสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานได้ โครงการอบรมฯ ทั้ง 2 โครงการนี้ เหมาะสำหรับครู – อาจารย์ผู้สอนวิทยาศาสตร์ รับสมัครผู้เข้าอบรมโครงการละ 40 คน มีค่าลงทะเบียน จำนวน 1,300 บาท/คน/โครงการ ขอเชิญครู – อาจารย์ผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรมฯ โดยดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่ลิ้งค์ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง และปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัคร ติดต่อสอบถาม โทร/โทรสาร. 0 2392 […]

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

23 February 2018

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แนวบูรณาการสำหรับเด็กปฐมวัย (25 – 26 มกราคม 2561)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แนวบูรณาการสำหรับเด็กปฐมวัย เหมาะสำหรับครูผู้สอน หรือผู้เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย เพื่อมุ่งให้ผู้สอนมีความเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของการสร้างสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมกับระดับอายุของผู้เรียน และสอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียน และเพิ่มศักยภาพผู้สอนให้สามารถสร้างสื่อการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยได้ด้วยตนเอง  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แนวบูรณาการสำหรับเด็กปฐมวัย จัดการอบรมฯ ระหว่างวันที่ 25 – 26 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคาร 4  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ค่าลงทะเบียนคนละ 1,200 บาท เปิดรับสมัครครู อาจารย์ หรือผู้เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย  จำนวน 40 คน ผู้สนใจเข้ารับการอบรมในโครงการฯ นี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มการตลาดและประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2392 5951 – 5 ต่อ 2019 หรือ 2027 และโทร./โทรสาร 0 2392 0508 หรือดำเนินการสมัครเข้าร่วมการอบรมฯ ได้ตามขั้นตอน ดังนี้ 1. ดาวน์โหลดใบสมัคร และแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารจากไฟล์ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง 2. นำแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ไปชำระเงินค่าลงทะเบียนโดยทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขาทั่วประเทศ) ภายในระยะเวลาที่กำหนด ธนาคารจะเริ่มรับชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แนวบูรณาการสำหรับเด็กปฐมวัยตั้งแต่ วันที่ […]

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

21 November 2017

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเรือป๊อปป๊อป (POP POP Boat) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเรือป๊อปป๊อป (POP POP Boat) ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. ดำเนินการโดยส่วนพิพิธภัณฑ์ กลุ่มธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการที่นำความรู้ด้านเทอร์โมไดนามิก ซึ่งเป็นหลักการของการขับเคลื่อนเรือป๊อปป๊อปใช้เพียงแรงดันจากฟองอากาศขณะที่น้ำเดือดเป็นตัวขับเคลื่อน ประกอบกับการสร้างสรรค์ผลงานอย่างบูรณาการ เพื่อความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์และรูปทรงที่มีประสิทธิภาพในการแข่งขัน โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเรือป๊อปป๊อป (POP POP Boat) ในครั้งนี้ แบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 ในวันเสาร์ 22 กรกฎาคม 25ุ60 และรุ่นที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 25ุ60 ณ ห้องปฏิบัติการนิวเคลียส ชั้น 7 อาคาร 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ค่าลงทะเบียน 350 บาท เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปรุ่นละ 40 คน ผู้ที่ต้องการเข้ารับการอบรมในโครงการฯ นี้ สามารถสมัครเข้าอบรมตามขั้นตอน ดังนี้ 1. ดาวน์โหลดใบสมัคร และแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารจากไฟล์ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง 2. นำแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ไปชำระเงินค่าลงทะเบียนโดยทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขาทั่วประเทศ) ภายในระยะเวลาที่กำหนด เริ่มรับชำระเงินค่าลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2560 (กรณีมีผู้สมัครครบเต็มจำนวนแล้ว ทางธนาคารจะไม่รับชำระเงิน) 3. ส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียน มายังกลุ่มพัฒนาธุรกิจและการตลาด ทางโทรสาร 0-2392 0508 และตรวจสอบผลการส่งเอกสารได้ทาง โทร. […]

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

29 May 2017

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขัน “เครื่องบินเล็กพลังยาง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขัน “เครื่องบินเล็กพลังยาง” ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. ดำเนินการโดยส่วนพิพิธภัณฑ์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการเล่นเครื่องบินเล็กพลังยาง ก่อนจะก้าวไปสู่การเล่นเครื่องบินเล็กลักษณะต่าง ๆ โครงการฯ นี้ยังเหมาะสำหรับนักเรียน ครู อาจารย์ ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินเล็กพลังยาง ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2560 ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำหรับประชาชนทั่วไปที่เข้าอบรมฯ ก็จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเป็นพื้นฐานการเล่นเครื่องบินเล็กพลังยางได้อย่างถูกต้องต่อไป โครงการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขัน “เครื่องบินเล็กพลังยาง” จะจัดในวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง Magnet ชั้น 1 อาคาร 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ค่าลงทะเบียน 500 บาท เปิดรับสมัครครู อาจารย์ นักเรียน หรือผู้สนใจ จำนวน 50 คน ผู้ที่ต้องการเข้ารับการอบรมในโครงการฯ นี้ สามารถสมัครเข้าอบรมตามขั้นตอน ดังนี้ 1. ดาวน์โหลดใบสมัคร และแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารจากไฟล์ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง 2. นำแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ไปชำระเงินค่าลงทะเบียนโดยทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขาทั่วประเทศ) […]

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

22 May 2017

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขัน “เครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขัน “เครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ” ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. ดำเนินการโดยส่วนพิพิธภัณฑ์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ด้านอากาศพลศาสตร์ ฟิสิกส์ และอากาศยาน ผู้เข้าอบรมจะสามารถประดิษฐ์เครื่องร่อนที่มีประสิทธิภาพได้ โครงการฯ นี้ยังเหมาะสำหรับนักเรียน ครู อาจารย์ ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2560 ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำหรับประชาชนทั่วไปที่เข้าอบรมฯ ก็จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเป็นพื้นฐาน และพัฒนาสู่การเล่นเครื่องบินเล็กลักษณะต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องต่อไป  โครงการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขัน “เครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ” จะจัดในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง Magnet ชั้น 1  อาคาร 2  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ค่าลงทะเบียน 400 บาท เปิดรับสมัครครู อาจารย์ นักเรียน หรือผู้สนใจ จำนวน 50 คน ผู้ที่ต้องการเข้ารับการอบรมในโครงการฯ นี้ สามารถสมัครเข้าอบรมตามขั้นตอน ดังนี้ 1. ดาวน์โหลดใบสมัคร และแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารจากไฟล์ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง 2. นำแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ไปชำระเงินค่าลงทะเบียนโดยทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขาทั่วประเทศ) ภายในระยะเวลาที่กำหนด เริ่มรับชำระเงินค่าลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2560 (กรณีมีผู้สมัครครบเต็มจำนวนแล้ว ทางธนาคารจะไม่รับชำระเงิน) 3. ส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียน มายังกลุ่มพัฒนาธุรกิจและการตลาด ทางโทรสาร 0-2392 0508 และตรวจสอบผลการส่งเอกสารได้ทาง โทร. […]

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

21 May 2017

กิจกรรมวิทยาศาสตร์เสริมการเรียนรู้แนวบูรณาการ (วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม) สำหรับเด็กปฐมวัย ชุด อากาศ เรื่อง “สายลมมหัศจรรย์” (มิถุนายน – กันยายน 2560)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. โดยกลุ่มวิทยาศาสตร์ปฐมวัย ส่วนพิพิธภัณฑ์ ได้จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เสริมการเรียนรู้แนวบูรณาการ (วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม) สำหรับเด็กปฐมวัย ชุด อากาศ เรื่อง “สายลมมหัศจรรย์” จัดกิจกรรมระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 2560 สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ตามนโยบายของรัฐบาล มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เห็น ได้คิด ได้สัมผัส และลงมือปฏิบัติด้วยการเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนรู้หลากหลาย ทั้งสื่อมัลติมีเดีย การทดลอง – สาธิต นำไปสู่ความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และสร้างเสริมเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กิจกรรมวิทยาศาสตร์เสริมการเรียนรู้แนวบูรณาการ (วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม) สำหรับเด็กปฐมวัย ชุด อากาศ เรื่อง “สายลมมหัศจรรย์” เป็นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วยการชมการแสดงละครหุ่น สื่อมัลติมีเดีย และทำกิจกรรมในฐานปฏิบัติการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอเชิญครู – อาจารย์นำนักเรียนของท่านเข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว ให้บริการกิจกรรมวันละ 2 รอบ (รอบเช้า : 10.00 – 12.00 น./ รอบบ่าย : 12.30 – 14.30 น.) ผู้ร่วมกิจกรรมจำนวนไม่น้อยกว่า 90 คน/ รอบ […]

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

9 May 2017

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก วันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2560

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. โดยกลุ่มวิทยาศาสตร์ปฐมวัย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาครู – อาจารย์ หรือผู้เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็ก เพื่อให้ครูผู้สอนเห็นถึงความสำคัญและมีแนวทางในการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับเด็กเล็ก และสามารถส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาและแสดงความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานได้ จึงได้จัด “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก” ขึ้น ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก ครั้งนี้ เปิดรับสมัครครู อาจารย์ผู้สอนระดับ อนุบาล 3 ถึงประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 50 คน ค่าลงทะเบียนคนละ 1,200 บาท ชำระเงินค่าลงทะเบียนโดยทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2560 ผู้สนใจเข้ารับการอบรม สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ โดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 1. ดาวน์โหลดโครงการ ใบสมัคร และแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารจากไฟล์ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง 2. นำแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ไปชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขาทั่วประเทศ) ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2560 (กรณีมีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว […]

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

20 April 2017
1 9 10 11 12