ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม ค่าย ICT for Kids ปี 2564

ตามที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายฤดูร้อน Summer Camp 2021 : ICT for Kids 2564 และเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 15 มีนาคม 2564 นั้น บัดนี้ได้มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมครบตามจำนวนแล้วทั้ง 3 รุ่น โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม ค่าย ICT for Kids ปี 2564 ได้ด้านล่างนี้ ค่ายฤดูร้อน Summer Camp 2021 : ICT for Kids 2564 รุ่นที่ 1 ค่ายฤดูร้อน Summer Camp 2021 : ICT for Kids 2564 รุ่นที่ 2 ค่ายฤดูร้อน Summer Camp 2021 : ICT […]

superadmin

3 March 2021

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปิดให้บริการในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการประจำปี ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ได้กำหนดให้วันมาฆบูชาเป็นวันหยุดราชการประจำปี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาในฐานะหน่วยงานราชการ จึงขอปิดให้บริการเนื่องในวันมาฆบูชา วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นเวลา 1 วัน ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

superadmin

22 February 2021

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดให้บริการ วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

ตามที่ ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 พิจารณาเรื่อง การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและการกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาค รวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี 2564 แล้วลงมติเห็นชอบกำหนดให้ วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาในฐานะหน่วยงานราชการ จึงขอปิดให้บริการ 1 วัน ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ตามมติ ครม. จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

superadmin

4 February 2021

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตลอดเดือนมกราคม 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่บริการ จุดสัมผัส นิทรรศการภายในอาคาร และบริเวณพื้นที่โดยรอบ พร้อมทั้งติดป้ายคำแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ที่มาติดต่อราชการ ชมภาพศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

superadmin

3 February 2021

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา พร้อมเปิดให้สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ ในรูปแบบ New Normal ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา พร้อมเปิดให้สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ ในรูปแบบ New Normal ตามวิถีชีวิตใหม่ไปด้วยกัน ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 พร้อมคุมเข้ม! มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้บริการ จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

superadmin

30 January 2021

ปฏิทินปรากฏการณ์ฝนดาวตก ปี 2564

ฟ้าเมืองไทย ปี 2564 มีปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่น่าสนใจและน่าจับตาหลายอย่างตลอดทั้งปี มีดวงจันทร์บังดาวอังคาร จันทรุปราคา หรือจะเป็นปรากฏการณ์ฝนดาวตก​ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จึงได้จัดทำปฏิทินปรากฏการณ์ฝนดาวตก  สุริยุปราคาและจันทรุปราคา ประจำปี 2564 เพื่อประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

superadmin

28 January 2021

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เข้าพบเลขาธิการ กศน. เนื่องในโอกาสปีใหม่

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 นางกาญจนา สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นำคณะบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เข้าพบเลขาธิการ กศน. (นายวรัท พฤกษาทวีกุล) และผู้บริหารระดับสูงสำนักงาน กศน. เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ณ สำนักงาน กศน.

superadmin

15 January 2021

ผู้แทนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เข้าพบ ผอ. สถาบันการศึกษาทางไกล เนื่องในโอกาสปีใหม่

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 คณะผู้แทนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เข้าพบนายณัฐพงษ์ รงคะวิรุจน์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาทางไกล  เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ณ สถาบันการศึกษาทางไกล

superadmin

15 January 2021

ผอ. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเข้าพบ ผอ. สสวท. เนื่องในโอกาสปีใหม่

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 นางกาญจนา สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นำคณะบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เข้าพบศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ณ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

superadmin

15 January 2021

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดให้บริการถึง 31 ม.ค. 64

เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ขึ้น และแพร่กระจายในหลายพื้นที่ของประเทศไทยทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมจำกัดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จึงขอปิดให้บริการชั่วคราว ถึงวันที่ 31 ม.ค. 64 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2564จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

superadmin

4 January 2021

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา พาทีมชนะเลิศการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ ออกรายการ “สายใย กศน.”

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นำคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านหัวโนน จ. ร้อยเอ็ด ทีมชนะเลิศการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ ช่วงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ในหัวข้อเรื่อง “มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์” เข้าร่วมบันทึกเทปในรายการ สายใย กศน. เพื่อให้สัมภาษณ์และออกอากาศในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

superadmin

15 December 2020

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปิดให้บริการในวันที่ 10 – 11 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เนื่องในวันรัฐธรรมนูญและวันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการประจำปี ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ได้กำหนดให้วันที่ 10 ธันวาคม เป็นวันหยุดราชการประจำปี เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ และวันที่ 11 ธันวาคม 2563 เลื่อนจากวันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ ตามมติ ครม. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาในฐานะหน่วยงานราชการ จึงขอปิดให้บริการ ในวันที่ 10-11 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นเวลา 2 วัน  ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและมติ ครม.  จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

superadmin

8 December 2020
1 2 29