ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจัดกิจกรรมค่าย ICT for Kids ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

23 มีนาคม 2565 นายโยฑิน สมโนนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิดค่าย “ICT for Kids” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โดยมีนางอภิญญา ซอฮะชัน ผู้เชี่ยวชาญด้านเผยแพร่ทางการศึกษา และหัวหน้าส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงบุคลากรส่วนต่าง ๆ ร่วมพิธี

ค่าย ICT for Kids รุ่นที่ 1 ในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 25 มีนาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้เบื้องต้นและพื้นฐานของ ICT วิทยาการคำนวณ Coding เทคนิคการสร้างหุ่นยนต์รวมถึงทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ การทำงานเป็นทีมและแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์และเทโนโลยี ทั้งนี้โดยผู้ร่วมกิจกรรมค่ายที่เป็นเยาวชนอายุระหว่าง 11 -14 ปี จะได้รับทั้งสาระความรู้และความสนุกสนาน และเมื่อจบค่ายก็จะสามารถประกอบหุ่นยนต์อย่างง่าย ซึ่งจะสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคต

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษามุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นแหส่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคนทุกช่วงวัย เพื่อให้มีทักษะ ความรู้ และแรงมันดาลใจในการพัฒนาตนเอง และสามารถนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปปรับใช้ประโยชน์เพื่อการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ต่อไป