ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจัดกิจกรรมค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

24 มีนาคม 2565 นายโยฑิน สมโนนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดค่าย “นักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โดยมีนายดิษพล มาตุอำพันวงศ์ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านเผยแพร่ทางการศึกษา และหัวหน้ากลุ่มวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย และบุคลากรส่วนต่าง ๆ ร่วมพิธี

ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 1 ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ ทักษะ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 4 – 6 ปี โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบของการสันทนาการ เกมการศึกษา การทดลอง การประดิษฐ์ของเล่นทางวิทยาศาสตร์ ฯลฯ และนอกเหนือจากนี้ เยาวชนที่ร่วมกิจกรรมจะได้ทักษะความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ การทำงานเป็นทีมและทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกันกับเพื่อน ๆ ในค่าย

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา มุ่งมั่นตั้งใจจะพัฒนาเยาวชนของชาติ ให้เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ รวมถึงการนำความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสต์และเทคโนโลยีรวมถึงการเลือกอาชีพที่ตนเองสนใจและถนัดในอนาคตต่อไป