ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจัดกิจกรรมค่าย ICT for Kids รุ่นที่ 2

30 มีนาคม 2565 นายโยฑิน สมโนนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่าย ICT for Kids รุ่นที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 สำหรับเด็กช่วงอายุ 11 – 14 ปี เพื่อพัฒนาความรู้เบื้องต้นและพื้นฐานของ ICT พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและการใช้เครื่องมือต่าง ๆ รวมถึงทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ สนุกกับการเรียนรู้และทดลองด้วยตนเอง นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้ทดลองประดิษฐ์และออกแบบหุ่นยนต์ด้วยตนเอง ณ ห้องปฏิบัติการนิวเคลียส ชั้น 7 อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม