กิจกรรมค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 2

31 มีนาคม 2565 นายโยฑิน สมโนนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 สำหรับเด็กช่วงอายุ 6 – 8 ปี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่หลากหลายให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทดลอง สาธิต และประดิษฐ์ อาทิ ทดลองเรื่องอากาศ เรื่องเสียง แสงและเงา กิจกรรม Unplugged Coding การประดิษฐ์ของเล่น “รถพลังลมลูกโป่ง” กิจกรรมสนุก Kids พิชิตโลกร้อน การประดิษฐ์ถุงผ้าลดโลกร้อน เป็นต้น กิจกรรมจัด ณ นิทรรศการเมืองเด็ก ชั้น 6 อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิธีเปิด ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
ชาวค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565