ภาพกิจกรรมค่าย Kids Science ประจำปีงบประมาณ 2565

7 เมษายน 2565 นายโยฑิน สมโนนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เยี่ยมชมและมอบขวัญกำลังใจกิจกรรมค่าย Kids Science ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับเด็กช่วงอายุ 4 – 6 ปี เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากการปฏิบัติเชิงเล่น ฝึกการบูรณาการใช้วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวัน เพื่อจุดประกายความสนใจการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) ชมภาพกิจกรรมค่าย Kids Science ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร)