ประกาศวันหยุดเดือนพฤษภาคม 2565

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การปิดให้บริการ เนื่องในวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย เดือนพฤษภาคม 2565 ดังนี้

  • 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
  • 13 พฤษภาคม วันพืชมงคล
  • 15 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา
  • 16 พฤษภาคม วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา

จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

Science Center for Education and Bangkok Planetarium will be closed on the following date:

  • 4th of May 2022 King’s Coronation Day
  • 13th of May 2022 Royal Ploughing Ceremony Day
  • 15th of May 2022 Visakha Bucha Day
  • 16th of May 2022 Visakha Bucha Day (Substitution day)