คนไทยทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

นายโยฑิน สมโนนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา พร้อมด้วยนางอภิญญา ซอหะซัน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา และนายดิษพล มาตุอำพันวงศ์ รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุมผู้บริหาร กศน. สัญจร เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงาน กศน. “คนไทยทุกคน จะต้องได้รับการศึกษา เรียนรู้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ” ระหว่างวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2565 โดยมีนายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส