ขอขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนนิทรรศการเพื่อให้เด็ก นักเรียน นักศึกษา และประชาชนได้เรียนรู้และใช้ประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป