เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 18

“วิทยาศาสตร์” มักถูกมองว่าเป็นเรื่องซับซ้อน ยากแก่การเข้าถึงและทำความเข้าใจ แต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าวิทยาศาสตร์มีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้การสื่อสารเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ง่ายและสนุกสนาน และสามารถถ่ายทอดสู่สาธารณชนได้ในวงกว้าง

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 18 จึงนำเสนอภาพยนตร์และกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้แนวคิด “โอกาสที่เท่าเทียมกันในวิทยาศาสตร์” (Equal Opportunities in Science) เรื่องที่ส่งเสริมให้บุคลากรในวงการวิทยาศาสตร์เกิดความเท่าเทียมกัน ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ เพศ ความบกพร่องทางร่างกาย เรื่องของการรู้เท่าทัน สื่อสังคมออนไลน์ เรื่องของการสร้างความตระหนักถึง การเปลี่ยนแปลงของสังคมในอนาคต เป็นต้น โดยคัดเลือกภาพยนตร์ 33 เรื่อง จาก ภาพยนตร์คุณภาพเข้าร่วมเทศกาลมากถึง 174 เรื่อง จาก 41 ประเทศ พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมทดลองทางวิทยาศาสตร์ อีกมากมายในงาน

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ในฐานะองค์กรผู้ร่วมจัดงานในประเทศไทย ขอเชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ผ่านภาพยนตร์จากเทศกาลครั้งนี้ร่วมกัน ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2565 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ ห้องกิจกรรม อาคารท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ