ค่ายรักชีวิต…รักษ์สุขภาพ

ค่าย 3 วัน 1 คืน (ค้างคืนวันที่ 24 มี.ค. 2566) เพื่อเป็นการส่งเสริมเผยแพร่และกระตุ้นให้เยาวชนไทยหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองเพิ่มมากขึ้น เลือกบริโภคอาหารให้ถูกสุขลักษณะและมีคุณค่า เลือกการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เลือกกิจกรรมที่ทำให้สุขภาพดีทั้งต่อร่ายการและจิตใจ ปลูกฝังให้ดูแลตนเองเพื่อความมีสุขภาพดีต่อไป

 • รับสมัครเด็กอายุระหว่าง 7 – 12 ปี (นับปี พ.ศ. เกิดระหว่างปี 2554 – 2559)
 • ค่าลงทะเบียนคนละ 1,200 บาท
 • เปิดรับสมัครวันที่ 1 – 20 กุมภาพันธ์ 2566
 • จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 40 คน
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ www.sciplanet.org

วันที่จัดกิจกรรม

วันที่ 23 – 25 มีนาคม 2566

สถานที่จัดกิจกรรม

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

คุณสมบัติ/เอกสารของผู้สมัคร

 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีอายุ 7 –  12 ปี (นับปี พ.ศ. เกิดระหว่างปี  2554 – 2559)
 • เอกสารการรับสมัคร ประกอบด้วยสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาสูติบัตรของผู้สมัครอย่างใดอย่างหนึ่ง

ขั้นตอนการสมัคร

 • กรอกใบสมัครออนไลน์ shorturl.at/psE59 พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร (สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาสูติบัตร อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 • แอดไลน์กลุ่มค่ายรักชีวิต…รักษ์สุขภาพ กลุ่มค่ายรักชีวิต…รักษ์สุขภาพสำหรับมือถือ หรือสำหรับคอมพิวเตอร์
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบสมัครและคุณสมบัติตามเงื่อนไขและแจ้งผลผ่านไลน์กลุ่มค่ายรักชีวิต…รักษ์สุขภาพภายใน 2 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ส่งใบสมัคร
 • ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติถูกต้องและเอกสารครบถ้วน ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านทางช่องทางไลน์กลุ่มค่ายรักชีวิต…รักษ์สุขภาพ
 • ชำระเงินค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 – 25 กุมภาพันธ์ 2566 หลังจากได้รับแจ้งยืนยันคุณสมบัติถูกต้องจากเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และส่งหลักฐานการชำระผ่านไลน์กลุ่มค่ายรักชีวิต…รักษ์สุขภาพ

ช่องทางการชำระเงิน

 • ชำระผ่าน QR Code ดาวน์โหลด QR Code ชำระเงิน
 • โอนชำระเงินธนาคารกรุงไทย สาขาเอกมัย
  • ชื่อบัญชี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ค่าลงทะเบียน)
  • เลขที่บัญชี 970 – 6 – 00068 – 2
 • ชำระเงินสด ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ฝ่ายการเงิน ชั้น 10 อาคาร 4 

หมายเหตุ

 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริงให้ครบตามกำหนดและทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์หากตรวจพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดหรือส่งเอกสารอันเป็นเท็จ
 • โปรดเตรียมไฟล์เอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาสูติบัตรของผู้สมัคร อย่างใดอย่างหนึ่ง) ไว้ล่วงหน้าเพื่อจัดส่ง (Upload) ในส่วนท้ายของแบบฟอร์มการสมัครออนไลน์
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี ยกเว้นกรณีที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้เท่านั้น โดยจะดำเนินการคืนเงินค่าลงทะเบียนให้แก่ผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมให้เสร็จเรียบร้อยภายใน 15 วันทำการ หลังจากได้รับอนุมัติให้ยกเลิกการดำเนินการโครงการดังกล่าวแล้ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เอกสารค่ายรักชีวิต…รักษ์สุขภาพ