ระเบียบ ข้อกำหนด และประกาศ

ระเบียบ ข้อกำหนด และประกาศ
ข้อกำหนดการใช้สถานที่ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
กำหนดอัตราการจัดเก็บเงินรายได้ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
นโยบายการอนุรักษ์พลังงานของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) - พ.ศ. 2562
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2557
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ประกาศเจตนารมณ์นโยบายการให้และรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐในโอกาสต่างๆ (No Gift Policy)
Message us