ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปิดให้บริการวันที่ 14 พฤษภาคม 2566

ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้ง วันรับสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง วันรับสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อและสถานที่ที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566 ได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 นาฬิกา ถึงเวลา 17.00 นาฬิกา เป็นวันเลือกตั้ง

เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตย และให้บุคลากรสังกัดศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาได้ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ตามภูมิลำเนาของตัวเองในวันและเวลาข้างต้น ทางหน่วยงานจึงขอปิดให้บริการในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (sciplanet.org) เฟสบุ๊คศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และทวิตเตอร์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา หรือโทร. 02 392 1773 (วันและเวลาราชการ)

Message us