การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ ปี 2566

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ (กลุ่มโซนกรุงเทพกลางและกลุ่มโซนกรุงเทพใต้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ชิงเงินรางวัลรวม 73,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร โดยทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับพื้นที่จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันการประกวดระดับประเทศ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อีกด้วย 

เงื่อนไขการสมัคร

 • สมัครออนไลน์เพียงช่องทางเดียวเท่านั้นทาง https://forms.gle/okkNrikZcfob4Cri6 หรือ t.ly/59dJh ตั้งแต่วันนี้ – 6 กรกฎาคม 2566 
 • หลักฐานการสมัครออนไลน์ ประกอบด้วย สำเนาใบสมัครและไฟล์รายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์ (PDF) 
 • ส่งเล่มรายงานโครงงานละ 3 เล่ม ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ไปที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เลขที่ 928 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กทม. 10110 ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 หากส่งทางไปรษณีย์จะยึดวันประทับตราเป็นหลัก 
 • ทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับพื้นที่ต้องเป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับประเทศ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2566 โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (เอกมัย) จะเป็นหน่วยงานประสานงานและส่งใบสมัครตามที่กำหนด 

กำหนดการประกวด 

 • 10 กรกฎาคม 2566 ประกาศรายชื่อโครงงาน ลำดับการนำเสนอ กำหนดการและสถานที่จัดประกวด 
 • 16 กรกฎาคม 2566 จัดแสดงผลงาน นำเสนอและตอบคำถามจากคณะกรรมการ 
 • 16 กรกฎาคม 2566 ประกาศผลและมอบรางวัล 

หมายเหตุ

 • กำหนดการประกวดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของครูที่ปรึกษาและนักศึกษาที่ให้ไว้ในการสมัคร 

สอบถามรายละเอียด/ติดต่อผู้ประสานงานโครงการระดับพื้นที่ 

 • ศุฑามาศ เชื้อหมอ 02 3925951-5 ต่อ 1197 
 • พรทิพย์ สกลกูล 02 3925951-5 ต่อ 1198 
เอกสารการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ ปี 2566
โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน. ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม
กำหนดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน. ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม
หลักเกณฑ์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน. ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม
ใบสมัครประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน. ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม (.DOCX)
ใบสมัครประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน. ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม (.PDF)
รายชื่อโครงงานที่เข้าประกวด ลำดับการนำเสนอผลงาน กำหนดการและสถานที่จัดประกวด
ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม (ประกาศวันที่ 16 กรกฎาคม 2566)
ภาพบรรยากาศการประกวดโครงงานฯ ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม
Message us