ปิดให้บริการวันที่ 28 กรกฎาคม 2566

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดให้บริการ 2 วัน  ในวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 ตามมติ ครม. อนุมัติวันหยุดพิเศษ จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้รับทราบโดยทั่วกัน