อาคาร 3 สิ่งแวดล้อมโลก (The Green Planet)

ในศตวรรษที่ 21 สถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลกเป็นอย่างไร เรา…จะช่วยโลกของเราได้อย่างไร มาเรียน เล่น หาคำตอบได้ที่นิทรรศการสิ่งแวดล้อมโลก

วันนี้เทอร่าจะพาทุกคนไปสำรวจนิทรรศการสิ่งแวดล้อมโลกของเรากันนะคะ นิทรรศการนี้เน้นสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทั้งทางตรงและทางอ้อม พร้อมทั้งรู้จักวิธีการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดความร่วมมือและรู้ทันเหตุการณ์ และร่วมกันหาแนวทางป้องกันและลงมือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยนิทรรศการสิ่งแวดล้อมโลกในศตวรรษที่ 21 เพื่อความยั่งยืนมีการจัดแบ่งเป็น 5 โซน ได้แก่

โซนที่ 1 ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในประเทศ ธรรมชาติรอบตัวเรา

จัดแสดงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติผ่านการจำลองผืนป่าและน้ำตกมาจัดแสดงในนิทรรศการ พร้อมกับเรียนรู้ผ่านเกม “มาเล่นซ่อนหากันเถอะ” เคยสังเกตหรือไม่รอบตัวของเรามีอะไรซุกซ่อนอยู่บ้าง ใครนะใครแอบซ่อนอยู่ในป่า ใต้กองใบไม้หนาบนพื้นดิน ในลำธารน้ำตก ใต้ท้องทะเลและบนชายหาด ลองสำรวจดูกันไหมว่า มีอะไรซ่อนอยู่ในธรรมชาติรอบตัวของเรา

โซนที่ 2 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติซึ่งมีประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ ได้แก่ อากาศ น้ำ ดิน แร่ธาตุ ป่าไม้  สัตว์ป่า แสงอาทิตย์ และอื่นๆ ที่มนุษย์สามารถเสาะแสวงหามาใช้ในการดำรงชีวิต จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อมวลมนุษย์ นำเสนอผ่านภาพเคลื่อนไหว จำนวน 2 เรื่อง ให้เลือกชม แต่ละเรื่องความยาวประมาณ 3 นาที

ทรัพยากรที่สำคัญในประเทศไทย                                                                                         ประเทศไทยมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 320,696,886 ไร่ หรือ 513,115 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยทิวเขาสูง ที่ลาดเชิงเขา หุบเขา ที่ราบลุ่มแม่น้ำ และที่ราบชายฝั่งทะเล ลองมาสำรวจดูกันว่า ประเทศไทยของเรามีทรัพยากรสำคัญอะไรบ้าง ผ่านการขยับโมเดลที่เป็นตัวแทนของทรัพยากรแต่ละประเภท ได้แก่ ป่าไม้ น้ำ แร่ธาตุ และปิโตรเลียม โดยผู้ชมสามารถเลือกชมเรื่องที่สนใจโดยการขยับโมเดล

“เกมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ”

ใต้ผืนดิน มีทรัพยากรธรรมชาตินานาชนิดซุกซ่อนอยู่ โดยเฉพาะแร่ธาตุต่าง ๆ มนุษย์จึงพัฒนาเทคโนโลยีหลายรูปแบบเพื่อค้นหาแหล่งทรัพยากรใต้ดิน เพื่อน ๆ ลองใช้อุปกรณ์สำรวจดูสิว่า ในถ้ำแห่งนี้ มีทรัพยากรธรรมชาติอะไรซุกซ่อนอยู่บ้าง

โซนที่ 3 สถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลก

โลกร้อนเพราะอะไร

มหันตภัยของภาวะโลกร้อน (Global warming) และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) นับวันจะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้หลายคนตั้งข้อสงสัยว่า สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นเกิดจากมนุษย์หรือไม่ ? แล้วเพื่อน ๆ หละ คิดว่ามนุษย์เราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โลกร้อนขึ้นจริงไหม มาร่วมไขข้อสงสัยได้ที่นิทรรศการนี้เลย

มลพิษ ภัยใกล้ตัว

สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น น้ำ อากาศ ดิน เป็นต้น มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ มนุษย์จำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้มากมาย แต่การใช้ประโยชน์โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ทำให้เกิดมลพิษขึ้นในสิ่งแวดล้อมนั้น ๆ ลองสำรวจดูกันไหมว่า มลพิษ ภัยร้ายใกล้ตัวที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้าง แล้วเราจะรับมือกับภัยร้ายนี้ได้อย่างไร

โซนที่ 4 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

รักษ์สิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันโลกได้รับผลกระทบจากการพัฒนาในยุคที่ผ่านมา ทำให้เกิดปัญหาต่าง ที่มาพร้อมการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะปัญหาสิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน ผลกระทบของการใช้ทรัพยากรหรือการใช้พลังงานแต่ละชนิดกับเมืองที่เราอาศัยอยู่ โดยเล่าเรื่องผ่านการฉายภาพลงไปบนแท่นโมเดล ที่มีโมเดล อยู่ 6 หัวข้อ วางอยู่รอบโมเดลเมืองที่อยู่ตรงกลางแท่น พร้อมปิดท้ายด้วยแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

UN SDGs เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเราทุกคน

ปัจจุบัน โลกได้รับผลกระทบจากการพัฒนาที่ผิดพลาดในยุคที่ผ่านมา ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาสิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน ที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นทุกปี องค์การสหประชาชาติ จึงได้เสนอเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เพื่อให้โลกดีขึ้นภายในปี ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573)

โครงการหลวงกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงก่อตั้ง                 โครงการหลวงขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับราษฎรชาวไทยภูเขา ส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวทดแทนการปลูกฝิ่น และลดการบุกรุกทำลายป่า สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาติในปัจจุบัน

“นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม”

พลังงานไฟฟ้า เป็นสิ่งจำเป็นในปัจจุบัน แต่การผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินและปิโตรเลียม ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง นวัตกรรมพลังงานสะอาด จึงเป็นทางออกและเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน  อันได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ และพลังงานชีวมวล มีการจำลองการสร้างพลังงานแต่ละประเภทผ่านเครื่องเล่น

รถเก็บขยะ “แยกก่อนทิ้ง”

รู้ไหมว่า เศษอาหารที่เราทานเหลือ จัดเป็นขยะประเภทไหน แล้วกระป๋องเครื่องดื่มกับกระป๋องสเปรย์สิ่งไหนกันนะที่จัดเป็นขยะอันตราย ถ้าพร้อมแล้วมาหาคำตอบได้ที่ เกม “แยกขยะก่อนทิ้ง”

Zero Waste ขยะเหลือศูนย์”

เพื่อนๆ มาดูกันซิว่า ขยะที่เราทิ้งไปในแต่ละวัน ต้องใช้เวลานานเท่าไร กว่าจะย่อยสลาย และพวกเราจะทำอย่างไรดีกับขยะปริมาณมหาศาลที่เพิ่มขึ้นทุกวัน

โซนที่ 5 สิ่งแวดล้อมเธียร์เตอร์ 360 องศา

จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับภัยพิบัติ อธิบายผลกระทบจากการทำลายสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เราตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ อีกทั้งยังสร้างความรู้สึกที่อยากเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการปัญหาเหล่านี้ด้วยวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่สามารถทำได้ง่ายด้วยตนเอง ถ่ายทอดเรื่องราว ผ่านห้องฉายภาพยนตร์แบบ 360 องศา ซึ่งมีภาพยนตร์ที่ฉายทั้งหมด 3 เรื่อง ได้แก่ ขยะพลาสติก ภัยคุกคามสัตว์ , บลูคาร์บอน ป่าชายเลน และภัยพิบัติ หายนะโลก โดยจัดแสดงเป็นรอบ รอบละประมาณ 10 นาที ภายในภาพยนตร์ยังมีกิจกรรมให้ผู้ชมร่วมสนุกและช่วยกันดูแลโลกด้วยมือของเรา มาร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงให้โลกของเราน่าอยู่มากขึ้นกันเถอะ

“ไม่มีใครตัวเล็กเกินกว่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลง”