ค่าย Robot Maker

ค่ายกลางวัน สนุกกับการเรียนรู้แบบ STEM ศึกษาด้วยการทำหุ่นยนต์หลบหลีกสิ่งกีดขวางด้วยตนเองสำหรับน้องๆ อายุ 10 – 12 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2555 – 2567) จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 25 คน จัดกิจกรรม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (โปรดนำคอมพิวเตอร์มาด้วยตนเอง Windows 10 ขึ้นไป)

กลุ่มเป้าหมาย

 • เด็กอายุ 10 – 12 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2555 – 2557)

วันที่จัดกิจกรรม

 • รุ่นที่ 1 :  14 – 15 มีนาคม 2567
 • รุ่นที่ 2 :  21 – 22 มีนาคม 2567
 • รุ่นที่ 3 :  28 – 29 มีนาคม 2567

วันที่รับสมัคร

 • ตั้งแต่วันนี้ – 2 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่ชำระเงิน

 • ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 9 กุมภาพันธ์ 2567

สถานที่จัดกิจกรรม

 • ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

ค่าลงทะเบียน

 • คนละ 3,500 บาท

หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

ช่องทางการชำระเงิน

 • ชำระผ่าน QR Code ดาวน์โหลด QR Code ชำระเงิน ดาวน์โหลดไฟล์รูป QR Code ชำระเงิน
 • โอนชำระเงินธนาคารกรุงไทย สาขาเอกมัย ชื่อบัญชี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ค่าลงทะเบียน) เลขที่บัญชี 970 – 6 – 00068 – 2

กำหนดการค่าย Robot maker

ไลน์กลุ่ม Robot maker

ขั้นตอนการสมัคร

 • กรอกใบสมัครค่าย Robot maker ออนไลน์ พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร (สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ)
 • แอดไลน์ Robot maker ตามรุ่นที่ท่านสมัคร
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบสมัครและคุณสมบัติตามเงื่อนไข และแจ้งผลผ่านไลน์กลุ่ม Robot maker รุ่นที่ท่านสมัคร ภายใน 2 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ส่งใบสมัคร
 • ชำระเงินค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 9 กุมภาพันธ์ 2567 หลังจากได้รับแจ้งยืนยันการตรวจสอบสิทธิ์ถูกต้องจากเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาและส่งหลักฐานการชำระเงินผ่านไลน์กลุ่ม Robot maker รุ่นที่สมัคร
 • ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติถูกต้องและเอกสารครบถ้วน ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ผ่านทาง

หมายเหตุ

หมายเหตุ

 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริงให้ครบตามกำหนดและทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์หากตรวจพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดหรือส่งเอกสารอันเป็นเท็จ
 • โปรดเตรียมไฟล์เอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครอย่างใดอย่างหนึ่ง) ไว้ล่วงหน้าเพื่อจัดส่ง (Upload) ในส่วนท้ายของแบบฟอร์มการสมัครออนไลน์
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี ยกเว้นกรณีที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้เท่านั้น โดยจะดำเนินการคืนเงินค่าลงทะเบียนให้แก่ผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมให้เสร็จเรียบร้อยภายใน 15 วันทำการ หลังจากได้รับอนุมัติให้ยกเลิกการดำเนินการโครงการดังกล่าวแล้ว
 • หากมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมีจำนวนไม่ถึง 15 คน งดการอบรมและคืนเงินค่าลงทะเบียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 • กลุ่มการตลาดและประชาสัมพันธ์ 02 – 3910544  และ 02 – 3920508