18 พฤษภาคม เข้าชมนิทรรศการ ฟรี!

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ เปิดให้ประชาชนเข้าชมนิทรรศการ ฟรี! 1 วัน โดยเปิดให้เข้าชมอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 2) อาคารสิ่งแวดล้อมโลก(อาคาร 3) อาคารความตระหนักรู้ด้านพลังงาน และอาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อาคาร 4) ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2567 เนื่องในโอกาส วันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน