ประกาศผลการแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ ระดับมัธยมศึกษา ใหม่

ตามที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้รับการร้องเรียน เรื่อง การแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ ระดับมัธยมศึกษา ในการนี้ คณะกรรมการการแข่งขันฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของทีมตามข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้ว จึงขอประกาศผลการแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ ระดับมัธยมศึกษา ใหม่เพื่อแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน ดาวน์โหลดผลการแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ ระดับมัธยมศึกษา ใหม่