ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการหมุนเวียน สยาม-อิตาลี บารมีพระปกเกล้า

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการหมุนเวียน สยาม-อิตาลี บารมีพระปกเกล้า เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งนิทรรศการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปในปี พ.ศ. 2476 นอกจากนี้พิพิธภัณฑ์ฯ ได้มีการจัดพิมพ์หนังสือจดหมายเหตุเสด็จประพาสยุโรป (ประเทศอิตาลี) ที่มีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเสด็จประพาสในครั้งนี้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการหมุนเวียน สยาม-อิตาลี บารมีพระปกเกล้า ได้ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2562 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-16.00 น. (ยกเว้นวันจันทร์) โดยไม่เสียค่าเข้าชม จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน ชมภาพพิธีเปิดนิทรรศการหมุนเวียน สยาม-อิตาลี บารมีพระปกเกล้า ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว