ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดบริการ วันที่ 13-14 ตุลาคม 2562 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 และวันหยุดชดเชย

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการประจำปี ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ได้กำหนดให้วันที่ 13 ตุลาคม เป็นวันหยุดราชการประจำปี เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ในฐานะหน่วยงานราชการ จึงขอปิดให้บริการ 2 วัน ในวันที่ 13 – 14 ตุลาคม 2562 เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการประจำปี จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน