คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประเทศบังคลาเทศ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประเทศบังคลาเทศ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โดยกลุ่มธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดกิจกรรมปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ท้าพิสูจน์ เรื่อง ไดโนเสาร์ ให้คณะศึกษาดูงานได้มีส่วนร่วมในการขุดฟอลซิลจำลอง ได้เห็นรูปแบบของกิจกรรมและสื่อการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มเติมความรู้และประสบการณ์ที่จะนำไปใช้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในห้องเรียน ชมภาพคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประเทศบังคลาเทศ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา