ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ (Science Film Festival) ครั้งที่ 15

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ (Science Film Festival 2019) ครั้งที่ 15 ภายใต้แนวคิด “ฮุมโบลด์ทและสายใยแห่งชีวิต (Humboldt and the Web of Life)” ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2562 โดยใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อกลางในการนำสาระความบันเทิงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่ประชาชน กระตุ้นและส่งเสริมการเรียนรู้ความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยมีกิจกรรมการฉายภาพยนตร์ในห้อง EF ชั้น 1 อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 2 ) ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา