คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากประเทศบังคลาเทศ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประเทศบังคลาเทศ เข้าเยี่มชมและศึกษาดูงานศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประเทศบังคลาเทศ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โดยกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนพิพิธภัณฑ์ ได้จัดกิจกรรมปฏิบัติการนักสำรวจกาล – อวกาศ ให้คณะศึกษาดูงานได้มีส่วนร่วมในการประดิษฐ์มือกล และชมการสาธิตการสร้างดาวหางจำลอง ได้เห็นรูปแบบของกิจกรรมและสื่อการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มเติมความรู้และประสบการณ์ที่จะนำไปใช้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในห้องเรียนต่อไป ชมภาพคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากประเทศบังคลาเทศ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา