เชิญร่วมงาน “Colorful Sci-Night” ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2562 ฟรี!

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงาน Colorful Sci – Night โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 17:00 – 21:00 น. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน นักศึกษา ชุมชน และประชาชนทั่วไป เข้ามาใช้แหล่งเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์

โดยมีกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่หลากหลาย เช่น การแสดงโดมท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ กิจกรรมการทดลอง การประดิษฐ์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ และภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ เป็นต้น สถานที่จัดงาน ณ บริเวณลานกิจกรรมด้านหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 2) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ)