ศว. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับ Beijing International Science & Technology Service Center

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ต้อนรับคณะบุคลากรจาก Beijing International Science & Technology Service Center โดย Mr.XU Jiajun ผู้อำนวยการสำนักเผยแพร่วิทยาศาสตร์ พาคณะมาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน และเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการเผยแพร่วิทยาศาสตร์ ชมภาพศว. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับ Beijing International Science & Technology Service Center