ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดบริการวันที่ 5 ธันวาคม 2562 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการประจำปี ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ได้ประกาศให้วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันหยุดราชการประจำปี ประกอบกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) นั้นปิดให้บริการวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จึงขอปิดบริการในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ระยะเวลา 1 วัน ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน