คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนปทุมคงคา เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติการ เรื่อง โครงสร้างสัตว์

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนปทุมคงคา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติการ เรื่อง โครงสร้างสัตว์ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ในช่วงบ่ายเพื่อศึกษากระบวนการทำงานอวัยวะของสัตว์น้ำ ซึ่งในกิจกรรมปฏิบัติการครั้งนี้ได้ใช้ปลานิลเป็นสื่อในการเรียนรู้และทดลองปฏิบัติจริง

ในการเรียนการสอนครั้งนี้ได้นักวิชาการศึกษาจากกลุ่มธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนพิพิธภัณฑ์ มาบรรยายให้ความรู้ และคำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างของสัตว์น้ำ อีกทั้งนักเรียนยังได้ร่วมลงมือปฏิบัติจริงเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ ณ ห้องปฏิบัติการชาร์ลส์ ดาร์วิน ชั้น 5 อาคาร 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ)